Gyermekek után járó ellátások 2011. - 2. rész

Előző cikkünkben írtunk a biztosítotti jogviszonyról és az ehhez tartozó ellátásokról. Az eheti írás a gyerekvállalás után alanyi jogon járó juttatásokról szól, vagyis arról, mi az, amit minden magyar állampolgár igénybe vehet. Családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYET.

Családi Pótlék

Ki után jár a családi pótlék?

Saját háztartásban nevelt gyermek után, aki

-       még nem tanköteles;

-       tanköteles – tankötelezettsége megszűnéséig, azaz 18 éves koráig;

-       általános iskolai, szakiskolai, középiskolai tanulmányokat folytat, de még nem töltötte be a 20. életévét;

-       tartósan vagy súlyosan beteg – esetükben 23 éves korukig jár a családi pótlék.

A 2010-es év változása a családi pótlékkal kapcsolatosan, hogy a törvény különbséget tesz nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás között:

Nevelési ellátásra a nem tanköteles gyermek jogosult, illetve saját jogán az a 18. életévét betöltött tartósan beteg, fogyatékos gyermek, aki már iskolába nem jár. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár.

Az iskoláztatási támogatást azon tanköteles gyermekek kapják, akik elérték azt a kort, hogy kikerülnek a nevelési ellátásból. A tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti (részletek itt és itt).

Az intézkedés célja az iskolai mulasztások csökkentése volt.

-       Ha a gyermek 10 órát mulaszt, akkor a jegyző felhívja figyelmét a jogkövetkezményekre.

-       Ha 50 óránánál többet mulaszt, a jegyző (mérlegelési lehetőség nélkül) elrendeli a gyermek védelembe vételét, és az iskoláztatási támogatás felfüggesztését – azaz a családi pótlékot hat hónapra elveszik a szülőktől azon gyermekük után, akit nem járatnak iskolába.

Mikortól tanköteles egy gyermek?

Amikor az intézmény vezetője tankötelesnek nyilvánítja (vagyis a gyerek 6. életévétől lehetséges).

Jár-e családi pótlék, ha a gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója?

Nem, de több gyermek esetén figyelembe kell venni a családi pótlék kiszámításakor, mert a családi pótlék összege az egy háztartásban nevelt gyermekek számától függ.

Hogyan kell igényelni?

A családi pótlékot a „Családi pótlék igénybejelentés” formanyomtatványon lehetséges, amely a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) honlapján található.

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni:

-       első gyermek születésekor;

-       testvér születésekor (gyermekszám változásbejelentése)

A kérelemhez mellékelendő iratokat nem kell eredetiben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása. A kérelem személyes benyújtása esetén ahol megengedett, elegendő azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges, amely így igazolja, hogy a másolat megegyezik az eredetivel.

A gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást lehetőség szerint eredetiben kell csatolni.

Mikortól jár a családi pótlék?

A gyermek születésétől, illetőleg az igény benyújtásának napjától jár, és a gyermek születésének dátumát kell beírni a „Mikortól kéri a családi pótlék megállapítását” rublikához.

Visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani.

Milyen összegű a családi pótlék?

A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és megszüntetés időpontjától - teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani.

Az ellátás havi összege:

egy gyermekes család esetén        12.200 Ft

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén          13.700 Ft

kétgyermekes család esetén (gyermekenként)             13.300 Ft

két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)          14.800 Ft

három- vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)             16.000 Ft

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
(gyermekenként)             17.000 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén            23.300 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 
egyedül nevelő esetén                                                                                  25.900 Ft

tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú
személy esetén                   20.300Ft

A családi pótlékból sem adót, sem járulékot nem vonnak, és az adóbevallásban sem kell szerepeltetni.

A családi pótlék 50%-a természetben is adható, akkor, ha a gyermek elhanyagolásának a veszélye fenn áll.

Kapcsolódó anyagok

Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén

Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására

Kérelem családi pótlék megállapítására

Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről

Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására

Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről

Anyasági támogatás

Anyasági támogatás a gyermek születésekor járó egyszeri, pénzbeli támogatás.

Ki jogosult rá?

Az anya, ha a terhessége alatt legalább 4 alkalommal részt vett terhesgondozáson, koraszülés esetén legalább egy alkalommal. Erről a terhesgondozást végző orvos (!) ad igazolást, melyet a kérelemzhez kell csatolni.

Az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást a születéstől számított 180 napon belül jogerősen engedélyezték.

A gyám, ha a születéstől számított 180 napon belül, jogerős határozat alapján gondozásba került.

Hogyan kell igényelni?

A támogatás az „Anyasági támogatás igénybejelentés” formanyomtatványon igényelhető, amely szintén letölthető a MÁK honlapjáról. Az igényt a születéstől számított 180 napon belül lehet benyújtani.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

A támogatás összege a mindenkori öregségi minimumhoz van kapcsolva: 64.124,-Ft, ikrek esetében 85.500,-Ft.

Ebből sem adót, sem járulékot nem vonnak, és az adóbevallásban sem kell szerepeltetni.

Kapcsolódó anyagok

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

Gyermekgondozási segély (GYES)

Ki jogosult a GYES-re?

A vér szerinti szülő, az örökbefogadó, a nevelőszülő, és a gyám

-       a gyermek 3 éves korának betöltéséig;

-       ikergyermek esetén tankötelessé válásig, legkésőbb a gyermekek 10 éves koráig jár.

Nagyszülő abban az esetben igényelheti, ha:

-       a gyermek az első életévét betöltötte, és nevelése, gondozása a szülő háztartásában történik (vagyis nem jár nappali ellátást biztosító intézménybe: bölcsöde, családi napközi)

-       a szülők lemondanak a GYES-ről, és egyetértenek, hogy a nagyszülő vegye igénybe.

A nagyszülőnek csak akkor jár a GYES, ha ő is és a szülő is megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek.

Lehet-e munkát végezni GYES mellett?

A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek egyéves koráig nem dolgozhat. Ha a gyermek elmúlt egy éves, akkor:

-       alapesetben heti harminc órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik;

-       tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében időkorlátozás nélkül dolgozhat;

-       ikergyermek esetében időkorlátozás nélkül dolgozhat, azzal a megkötéssel, hogy csak az egyik gyermek után vehet igénybe GYES-t.

Emellett a szülő a gyermeket időkorlátozás nélkül elhelyezheti napközbeni ellátást nyújtó intézményben.

A GYES-t igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves koráig nem dolgozhat, utána pedig a fentiek szerint folytathatja tevékenységét.

Ha a nagyszülő igényli a GYES-t, akkor a gyermeket nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni.

Hogyan kell igényelni?

Ha a szülő igényli, akkor a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés” című formanyomtatványt, ha a nagyszülő igényli, akkor a „Nagyszülői gyermekgondozási segély igénybejelentés” formanyomtatványt kell kitölteni. Mindkettő letölthető a MÁK honlapjáról.

Az ellátás az igény benyújtásának az időpontjától jár, de legkorábban a GYED utolsó napjától (ekkor érdemes egy-két hónappal előbb elküldeni az igényt, mert az ügyintézés ideje kb. eddig tart). Ha a szülő nem jogosult TGYÁS-ra, GYED-re, akkor GYES-t a gyermek születése napjától lehet igényelnie.

Mekkora a GYES összege?

A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimummal, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevel valaki.

A GYES összegéből nyugdíjjárulékot, és magán-nyugdíjpénztári tagdíjat vonnak, kivéve, ha már az illető nyugdíjas. A GYES adóterhet nem viselő járandóság, ami beleszámít a jövedelembe, de adót nem kell utána fizetni.

Egy gyermek után 28.500,Ft/hó a GYES összege, ikergyermek esetén 57.000,-Ft/hó.

Kapcsolódó anyagok

Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására

Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről

Gyermeknevelési Támogatás (GYET)

Ki jogosult a GYET-re?

A GYET-re a három vagy annál több gyermeket nevelő szülő (nevelőszülő, gyám) jogosult. A gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. A jogosultság független az előzetes biztosítotti időtől, illetve a család vagyoni helyzetétől.

Lehetséges-e a munkavégzés GYET mellett?

A GYET-et igénybe vevő szülő a gyermek 3 éves koráig nem dolgozhat. Utána pedig legfeljebb heti 30 órában dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, amennyiben a munkavégzés otthon történik.

Hogyan kell igényelni a GYET-et?

A GYET-et a „Gyermeknevelési támogatás igénybejelentés” formanyomtatványon kell igényelni, mely a MÁK honlapjáról letölthető. Az ellátás az igény bejelentésétől jár, visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani.

Mekkora a GYET összege?

A GYET összege és a GYET összegére vonatkozó szabályok megegyeznek a GYES-re vonatkozó szabályokkal.

Kapcsolódó anyagok

Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására

Nyomtatványok benyújtásának a helye, formája

A családi pótlék, az anyasági támogatás, a GYES igényléséhez a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes MÁK Területi Igazgatóságához kell benyújtani a nyomtatványokat (ezt postán is lehetséges), vagy a munkahelyhez, ha az társadalombiztosítási kifizetőhely.

A GYET és a nagyszülői GYES igénylése végett minden esetben a területileg illetékes MÁK Területi Igazgatóságához kell fordulni.

A mellékletben kért nyomtatványokat elegendő másolatban eljuttatni, kivéve az anyasági támogatás igénylése esetén a terhesgondozáson való részvételről kiállított orvosi igazolást. Ezt a dokumentumot eredeti példányban kérik.

A következő részben a táppénzről, apát megillető munkaidő-kedvezményről, a babakötvényről és még sok más fontos dologról olvashattok majd.

Mustra