A „Szuperkutya” nyereményjáték részvételi szabályzata

1. A Szervező

1.1 A „Szuperkutya” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Dívány.hu Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-891330; adószáma: 14153754-2-41; e-mail-cím: divany@divany.hu; a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban való részvétel feltételei:

2.1 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: „Játékosok”), aki

a) 2019. június 24. és 2019. július 8. között a Szervező által 2019. június 23-án létrehozott https://www.facebook.com/groups/szuperkutya/ oldalra videót tölt fel, valamint

b) a csoportba való jelentkezéssel elfogadja a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, továbbá  

c) kötelezettséget vállal az alábbi 2.2 pontban foglaltak teljesítésére.

2.2 A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos vállalja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

a) a megadott felhasználói neve és a csoportba feltöltött videója megjelenjen a Dívany.hu oldalán

b) Facebook-fiókján keresztül a Szervező közvetlenül felvegye vele a kapcsolatot

c) amennyiben ő lesz a Nyertes, úgy 2019. 07. 16–18 között részt vesz egy forgatáson a Dívany.hu stábjával, és hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült videó a Dívany.hu oldalán megjelenjen, valamint fotósorozat készüljön a kutyájáról, amelyet a Szervező szabadon felhasználhat, közzétehet honlapján és Facebook-oldalán.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2019. június 24.–2019. július 21.

4. A Nyeremény

4.1 A zsűri által kiválasztott, majd a Szervező olvasói által megszavazott Játékos, aki a fődíjat megnyeri, egy Huawei P30 Pro telefont kap (a továbbiakban: „Nyeremény 1”). A Nyeremény 1 értéke: 299 990 Ft. A zsűri által kiválasztott, majd a Szervező és partnere (Huawei képviselője) által megszavazott Játékos, aki a különdíjat nyeri, a soron következő, legújabb Huawei okostelefont kapja (a továbbiakban: „Nyeremény 2”). A Nyeremény 2 értéke: 94 990 Ft. 

A Nyeremény átvétele: 2019. július 16–18.

4.2 A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.3 A Szuperkutya Facebook-csoportban legtöbb lájkot kapott videót feltöltő Játékos kutyájáról fotósorozat készül, amely a Dívany.hu oldalon megjelenik.

4.4 A Nyereményekre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel. A Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.

5. Kizáró okok

5.1 A Játékban egy személy csak egy darab videóval vehet részt. A videónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

  • legyen 30 másodpercnél hosszabb, de 2 percnél rövidebb
  • nem lehet benne vágás
  • a feltöltő saját kutyája szerepeljen rajta
  • a videó az azon szereplő ember/emberek beleegyezésével készüljön
  • a kutya minimum 1, maximum 3 trükköt mutasson be, vagy oldjon meg praktikus feladatot a gazdája helyett.
  • ha zene is tartozik a videóhoz, az legyen jogtiszta

5.2 Azt a Játékost, aki az 5.1-es pontban foglaltakat megszegi (akár eltérő adatokkal), a Szervező a Játékból kizárja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban való részvételből továbbá kizárható az a Játékos,

aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály szellemét, rendelkezéseit egyéb módon megszegi.

6. A Nyeremény átvételének feltétele, a Nyertes kiválasztása és kihirdetése

6.1 A Játék lezárásaként a Szervező által delegált háromtagú zsűri 2019. július 9–10. között a Játékosok közül három döntőst választ ki meghatározott szakmai szempontok alapján. A döntősök közül a Dívany.hu olvasói szavazással választják ki a Nyertest 2019. július 12–15. között.  

6.2 A Szervező a Nyertes nevét 2019. július 15-én megosztja a Szervező Facebook-oldalán, 2019. július 21-én közzéteszi a Dívany.hu honlapon. Mindezen túl a Szervező a Nyertest külön, a Facebookon keresztül privát üzenetben értesíti 2019. július 15-én, amelyben felkéri a Nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a teljes nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Ha a Szervező 3 próbálkozás eredményeként nem tudja a Nyertest 2 naptári napon belül elérni (vagyis a Nyertes nem válaszol), akkor a Nyertes továbbiakban nem jogosult a Nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a döntőben a következő helyen álló Játékost értesíti a fenti szabályok szerint.

6.3 A Nyertes kizárólag akkor követelheti utólag a Nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg.

7. Adatkezelés

7.1 A Játékba történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

7.1 A Szervező a Nyertes nevét, a Nyertes által a Játék Facebook-csoportjába feltöltött videót, valamint a Nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni honlapján (divany.hu), valamint Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/divany). A közzétételhez az érintett a csoportba való jelentkezésével és a Nyeremény elfogadásával hozzájárul.

7.2 A Játékos a csoportba való jelentkezésével elfogadja a Játékszabályzat és a Szervező Adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezéseit.

8. Egyebek

8.1 A Játékban való részvétel nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.

8.2 A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

8.3 A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, illetve a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Játékot vagy a Facebook-csoport működését akadályozza vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

8.4 A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját felelősségére használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre.

8.5 A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8.6 A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

8.7 A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

8.8 Szervező a Játékszabályzatot a saját honlapján (www.divany.hu) és a játékra létrehozott Facebook-csoportban (https://www.facebook.com/groups/szuperkutya/) teszi közzé, valamint az elérhető a Szervező székhelyén.

8.9 A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal.

8.10 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi Játékszabályzattal azonos helyen és módon. A Játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A Játékos ilyen esetben dönthet a Játékban való részvétel folytatásáról vagy a Játékból történő kilépésről.

Oszd meg másokkal is!
Mustra