„Az Év Szupertanára” nyereményjáték részvételi szabályzata

1. A Szervező

1.1. A „Az Év Szupertanára” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Femina Média Kft., a Dívány online kiadvány kiadója (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48–66. E. ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-191082; adószáma: 24948692-2-41; e-mail-cím: divany@divany.hu; a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban való részvétel feltételei:

2.1. A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, általános vagy középiskolában aktívan tanító tanár (a továbbiakban: „Játékosok”), aki

a) 2021. július 5. és 2021. július 25. között a Szervező által létrehozott szupertanar@divany.hu címre elküldi pályamunkáját (a továbbiakban: „Pályamunka”), amelyben részletesen kifejti tanítási módszereit, technikáit;

b) a jelentkezéssel elfogadja a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, továbbá  

c) kötelezettséget vállal az alábbi 2.2. pontban foglaltak teljesítésére.

2.2. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos vállalja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

a) neve és Pályamunkája megjelenjen a Dívány oldalán,

b) a megadott e-mail-címen vagy telefonszámon a Szervező közvetlenül felvegye vele a kapcsolatot;

c) amennyiben bekerül a döntőbe, úgy 2021. augusztus 2/3/4-én részt vesz egy forgatáson a Dívány stábjával, és hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült videó a Dívány oldalán megjelenjen, a Szervező ezt szabadon megoszthassa. 

d.) Amennyiben ő lesz a Nyertes, úgy 2021. augusztus 17–18. között részt vesz egy forgatáson a Dívány stábjával, és hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült videó a Dívány oldalán megjelenjen, a Szervező ezt szabadon megoszthassa. 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. július 5–augusztus 15.

4. A Nyeremény

4.1. A zsűri által kiválasztott, majd a Szervező olvasói által megszavazott Játékos, aki a fődíjat megnyeri, egy iPad Pro készüléket kap (a továbbiakban: „Nyeremény”), továbbá egy 100 000 forint értékű Lidl vásárlási utalványt, illetve 1 millió forintnyi egészséges élelmiszert az iskolának, ahol tanít.  

A Nyeremény átvétele: 2021. augusztus 17-18.

4.2. A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.3. A Nyereményekre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel. A Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.

5. Kizáró okok

5.1. A Játékban egy személy csak egy Pályamunkával vehet részt. A Pályamunkának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

  • a szöveg maximum egy gépelt oldal legyen, 
  • a csatolt képek, videók az egyoldalas szövegen felül szerepelhetnek
  • a csatolt képek, videók jogtiszták legyenek
  • a csatolt videó az azon szereplő ember/emberek beleegyezésével készüljön
  • ha zene is tartozik a videóhoz, az legyen jogtiszta

5.2. Azt a Játékost, aki az 5.1.-es pontban foglaltakat megszegi (akár eltérő adatokkal), a Szervező a Játékból kizárja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban való részvételből továbbá kizárható az a Játékos, aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály szellemét, rendelkezéseit egyéb módon megszegi.

6. A Nyeremény átvételének feltétele, a Nyertes kiválasztása és kihirdetése

6.1. A Játék lezárásaként a Szervező által delegált háromtagú zsűri 2021. július 26–29. között a Játékosok közül három döntőst választ ki meghatározott szakmai szempontok alapján. A döntősöket a Szervező 2021. július 30-án telefonon vagy e-mailben értesíti a döntőbe kerülés tényéről. A döntősök között a zsűri egy újabb körben az alábbi szempontok mentén tízes skálán pontoz: a tanítási módszer eredetisége; a tanítási módszer gyerekközpontúsága; a pedagógiai munka szakmaisága; a módszer választásában, alkalmazásában megjelenő kreativitás; az alkalmazott módszerek sokszínűsége. A Dívany.hu olvasói 2021. augusztus 6-15. között közönségszavazással rangsorolják a döntőbe jutott Játékosokat, az első helyezett ez alapján 10, a második 5, míg a harmadik helyezett 1 pontot kap. Szervező a fenti pontok összesítésével választja ki a Nyertest. 

6.2. A Szervező a Nyertes nevét 2021. augusztus 19-én közzéteszi a Dívány honlapon. A Szervező a Nyertest külön, e-mailen keresztül privát üzenetben értesíti 2021. augusztus 16-án. Ha a Szervező 24 órán belül nem kap visszajelzést a nyertestől (vagyis a Nyertes nem válaszol), akkor a Nyertes továbbiakban nem jogosult a Nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a döntőben a következő helyen álló Játékost értesíti a fenti szabályok szerint.

6.3. A Nyertes kizárólag akkor követelheti utólag a Nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg.

7. Adatkezelés

7.1. A Játékba történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

7.2. A Szervező a Nyertes nevét, a Nyertes által beküldött Pályamunkát, valamint a Nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni honlapján ( divany.hu ), valamint Facebook-oldalán ( https://www.facebook.com/divany ) és Instagram-oldalán ( https://www.instagram.com/divany.hu/ ). A közzétételhez az érintett a Pályamunka beküldésével és a Nyeremény elfogadásával hozzájárul.

8. Egyebek

8.1. A Játékban való részvétel nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.

8.2. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

8.3. A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, illetve a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Játékot akadályozza vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

8.4. A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját felelősségére használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre.

8.5. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8.6. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

8.7. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

8.8. Szervező a Játékszabályzatot a saját honlapján ( divany.hu ) teszi közzé, valamint az elérhető a Szervező székhelyén.

8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi Játékszabályzattal azonos helyen és módon. A Játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A Játékos ilyen esetben dönthet a Játékban való részvétel folytatásáról vagy a Játékból történő kilépésről.

Oszd meg másokkal is!
Mustra