SZÜLŐSÉG

Az abortusz nem a tinilányok problémája

2012. március 13., kedd 15:13 |

A terhesség a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, meghatározott feltételekkel szakítható meg. De mi van a nők emberhez méltó életével?!

stockfresh 751934 embryo sizeM

A nôknek joga van az abortuszhoz - még akkor is, ha szerintünk minden baba világrajövetele fontos. De fontos az élôk védelme is, ahogy az is, hogy van olyan helyzet és szituáció, amikor talán jobb a kicsinek, ha nem születik meg. De ezt ne mi döntsük el mások helyett.

Tévhit: Az abortuszt választó nőknek nem számít a gyerek élete
Tény: Az abortuszról döntő nők az emberhez méltó életet választják

Még a tilalompártiak is elismerik, hogy nem önmagában az élet, hanem az emberhez méltó élet, azaz az emberi méltóság is számít, hiszen még közülük is a többség úgy gondolja, hogy a terhességmegszakítás megengedhető, ha a gyerek súlyos fogyatékossággal születne, vagy ha a terhesség nemi erőszak következménye. De nemcsak nemi erőszak esetében, hanem semmikor sem számít emberhez méltó életnek, ha valakit terhességre kényszerítenek. A nők azt is meg tudják ítélni, hogy tudnak-e gyeremekük számára méltó életet biztosítani, és legtöbbször éppen az emberhez méltatlan élettől akarják megvédeni a meg nem születő gyermeket is. A megszületett és élő ember, vagyis a nő ember mivoltát kérdőjelezi meg az, aki meg akarja tiltani egy másik embernek, hogy megóvhassa magát a méltósága és a teste sérelmétől.

Forrás: abortusz.info

Magyarországon a terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha

1. azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja (amit szakmai szempontból illetékes két szakorvos egybehangzó véleménnyel állapíthat meg);

2. a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved (amit a genetikai tanácsadó, a prenatális diagnosztikai központ, illetve a szakmailag illetékes országos intézet által kijelölt kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályai közül bármelyik kettőnek egy-egy szakorvosa egybehangzó véleménnyel állapít meg);

3. a terhesség bűncselekmény következménye (a bűncselekmény elkövetését, illetőleg annak alapos gyanúját a büntetőügyben eljáró szerv által kiadott igazolás igazolja),

valamint

4. az állapotos nő súlyos válsághelyzete (aminek fennállását az állapotos nő, illetve - cselekvőképtelensége esetén - törvényes képviselője a kérelem aláírásával igazolja) esetén.

A terhesség a fenti esetekben a 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő

- korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;

- terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége a 12 hetet.

A terhesség a 20. hetéig (a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig) szakítható meg,

- ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50 százalékot eléri.

A terhesség az időtartamától függetlenül megszakítható a terhesség

akkor, ha az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi állapot teszi ezt indokolttá, illetve a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség áll fenn.

Az abortusz nem a tinilányok problémája

Terhességmegszakítások a nők életkora szerint
Terhességmegszakítások a nők életkora szerint

A családvédelmi szolgálat

A terhesség megszakítása - ha azt nem egészségi ok indokolja - az állapotos nő írásbeli kérelme alapján végezhető el.  Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett.  A családvédelemi szolgálat munkatárs a terhességmegszakítási kérelem bejelentését követően (lehetőleg a magzat apja jelenlétében) a magzat megtartása érdekében tájékoztatja a kérelmező nőt

- a gyermek vállalása esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről;

- az olyan szervezetek és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek erkölcsi és anyagi segítséget nyújtanak a gyermek vállalása esetére;

- az örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről;

- a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, és felajánlja közreműködését ezek igénybevételéhez;

- a fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról;

- a terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetére a családvédelmi tanácsadáson történő ismételt megjelenés szükségességéről, leghamarabb a tájékoztatást követő harmadik napon.

Amennyiben a tájékoztatás ellenére a kérelmező nő továbbra is kéri a terhességmegszakítást, a családvédelmi szolgálat munkatársa tájékoztatja őt
- a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről;
- a terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról;
- a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről, valamint
- a családvédelmi szolgálat segítségnyújtásának lehetőségéről a terhességmegszakítást követően,
és egyidejűleg felajánlja segítségét a megfelelő családtervezés érdekében, a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható módszereinek ismertetésével; illetve tájékoztatja őt a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételének lehetőségéről is.

A tájékoztatást követően a családsegítő szolgálat munkatársa a terhességmegszakítás iránti kérelmet írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmező, illetőleg - lehetőség szerint - a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt.  A kérelmet a családsegítő szolgálat munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmezőnek. A munkatárs az ellenjegyzett írásbeli kérelem másolatát - a kérelemnek a kérelmező részére történő átadását követő 24 órán belül - megküldi a választott egészségügyi intézménynek. A munkatársként közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.

Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását megelőzően a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező várakozási időre és ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ám a kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről ebben az esetben is tájékoztatni kell.

A terhesség megszakítása

Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkezik a választott egészségügyi intézményben. Az egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követő 8 napon belül a terhesség megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyző munkatársat.  Az állapotos nő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét megerősíti. Ha az állapotos nő 8 napon belül nem jelentkezik, erről az egészségügyi intézmény a munkatársat a kérőlap másolatának visszaküldésével értesíti.

Ha a beavatkozást végző intézmény szakorvosa megállapítja, hogy a terhesség meghaladta az e törvényben meghatározott időt, vagy a beavatkozás elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti, annak elvégzését megtagadja. Ebben az esetben az állapotos nő szakmai felülvizsgálatot kérhet. A felülvizsgálat lehetőségéről és az azt végző szervekről az állapotos nőt tájékoztatni kell.

Ha az állapotos nő a beavatkozás megtagadásától számított 10 napon belül a szakmai felülvizsgálaton nem jelenik meg, vagy a felülvizsgálati eljárás során a beavatkozást véglegesen megtagadják, a szakmai felülvizsgálatot végző a kérőlap másolatát a munkatársnak visszaküldi, aki haladéktalanul értesíti a kérelmező lakóhelye szerint illetékes védőnőt.

Az abortusz költségei

A terhességmegszakítás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor.

Az abortuszért fizetendő díj megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével. Az Egészségbiztosítási Alap a terhességmegszakítás társadalombiztosítás finanszírozás szerinti összegét megelőlegezi a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézménynek. A megelőlegezett összegnek azt a részét, amelyet a befizetendő díj nem fedez, a költségvetés megtéríti az Egészségbiztosítási Alapnak.

A terhességmegszakítás térítési díjának 30 százalékát kell megfizetni, ha a terhessége megszakítását kérő személy vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, illetőleg - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója valamely pénzbeni szociális ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, vagy a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetőleg házastársa rendkívüli szociális segélyben, vagy átmeneti segélyben részesül.

A terhességmegszakítás térítési díjának 50 százalékát kell megfizetni, ha a kérelmező, illetve házastársa, a gyermekgondozási segély tekintetében a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös gyermekére tekintettel a kérelmezővel közös háztartásban élő más személy valamely pénzbeni ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy az ellátás nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének a kétszeresét.

Nem kell a terhességmegszakításért térítési díjat fizetni a szociális intézményben lakó személynek, átmeneti gondozásban részesülő, valamint az átmeneti és a tartós nevelésbe vett kiskorúnak, továbbá az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek, valamely pénzbeni ellátásra jogosult kérelmező, illetőleg házastársa vagy a magasabb összegű családi pótlékra közös gyermekükre tekintettel jogosult, a kérelmezővel egy háztartásban élő személy esetén, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy az ellátás mértéke nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum összegét, s annak sem, aki menekültkénti elismerését kérelmezte, akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint, aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján - a külön törvény szerint - az ország területéről nem utasítható ki, vagy nem irányítható vissza személyek terhességmegszakítása esetén.

Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a családsegítő szolgálat munkatársa a kiállított utalványt annak a büntetőügyben eljáró szervnek küldi meg, amely a bűncselekmény elkövetéséről, illetőleg annak alapos gyanújáról igazolást állított ki. A büntetőügyben eljáró szerv a számlát az ügy irataihoz csatolja, annak megtérítésére a perköltség viselésének szabályai vonatkoznak.

A terhességmegszakítást végző intézmények

Abortusz csak olyan egészségügyi intézményben végezhető, amely megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

A 12. hetet meghaladó terhesség csak a megyei kórházak szülészeti-nőgyógyászati osztályain, az orvostudományi egyetemek és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikáin szakítható meg.

A terhesség a betöltött 18. hét után csak az orvostudományi egyetemek és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikáján, valamint az alábbi intézményekben szakítható meg:

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Szombathely,

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Győr,

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Veszprém,

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Miskolc,

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály. Szolnok,

Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét

WEBbeteg - Dr. Barcsai Tímea, jogász

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2012.03.13 15:32:35Ann1294

  " A nők azt is meg tudják ítélni, hogy tudnak-e gyeremekük számára méltó életet biztosítani, és legtöbbször éppen az emberhez méltatlan élettől akarják megvédeni a meg nem születő gyermeket is." - es ez a lenyeg. Felelos vagyok valakiert, akit pont azert nem vallalok be, mert szeretem. Tisztelem az ilyet aki tud dontest hozni es kiallni magaert, mig a korhaz es a tarsadalaom megveti. On nem a hagyom es majd csak lesz valahogy, az allam majd eltart, eteti, oktatja... fajta.

  Ilyenkor jon a kerdes, miert nem adja orokbe? Akik gyilkosnak kialtjak ki az anyat azoknak mondom nagyobb buntudat vegig asszisztalni egy terhesseget (itt az anya csak a host/a gazdatest) es elszakadni attol aki benne novekedett mint megszakitani az egeszet, nem kialakitani a kapcsolatot es megvalni tole. Lehet szivtelenseg, de egyszerubb.
  Aztan majd megjelenik 18 evesen es valaszokat kovetel. Miert tetted ezt velem? Kell a fenenek ilyen nyug.

  Van aki azt mondja, miert nem vedekezett. Valoszinuleg vedekezett de semmi sem 100%-os. Azert vedekezett, mert nem akarta es igy sikerult. Tehat mar az elejen is nem volt a valasz (nem vallalom).

 • 2012.03.13 16:14:55Trigon_

  Nem vagyok nő, és főleg nem vagyok érintve a probléma által, de nekem ez a szabályozás elég korrektnek látszik. Ha ezeket az alapelveket, szabályokat be is tartják, és nem akar a bizottság "büntetni", akkor ez így elfogadható is lehet, főleg hogy (ha) az abortuszt tiltani akarók is elismernek belőle szerintük is jogos szempontokat.

  Valóban ott van még a kérdés, hogy mi a helyzet azzal a nővel, aki rendezett körülmények között él, a teherbe esés ellen rendszeresen és megfelelően védekezett, de beütött a "hibaszázalék". Ő vétlen vétkes, és ha ő nem akarja a gyerekét megszülni, akkor a gyereknek nem lesz az elvárt mértékig jó sorsa mellette. Igaz, élni fog, valószínűleg rendezett körülmények között.

  Ez utóbbi örök kérdés, vagyis hogy a gyerek rákényszeríthető-e egy őt bármilyen okból megszülő, de őt nem akaró anyára. Merthogy a gyerek így nem lesz boldog. A probléma az, hogy a felnőttek sem boldogok. És ha mindenki eldobná az életet, aki nem boldog, töredékére zuhanna az ország lakossága.

  És mi van azzal, aki csak szexel, és élvezi? És nincs elég esze vagy lélekjelenléte ahhoz, hogy védje magát a teherbe esés ellen? Nos, ő elbukta, felelőssé vált egy gyerekért. Szerintem ezt, vagyis hogy a szex fincsi móka, de emellett ott van a gyerek nevelésének súlyos felelőssége is, ezt nem magyarázzák meg elég komolyan és érthetően a kamaszoknak, főleg nem IDEJÉBEN. Pedig beléjük kellene ültetni, hogy vigyázzatok, mert amit csináltok, az súlyos felelősséget is hordoz.

 • 2012.03.13 16:16:35Trigon_

  Nem vagyok nő, és főleg nem vagyok érintve a probléma által, de nekem ez a szabályozás elég korrektnek látszik. Ha ezeket az alapelveket, szabályokat be is tartják, és nem akar a bizottság "büntetni", akkor ez így elfogadható is lehet, főleg hogy (ha) az abortuszt tiltani akarók is elismernek belőle szerintük is jogos szempontokat.

  Valóban ott van még a kérdés, hogy mi a helyzet azzal a nővel, aki rendezett körülmények között él, a teherbe esés ellen rendszeresen és megfelelően védekezett, de beütött a "hibaszázalék". Ő vétlen vétkes, és ha ő nem akarja a gyerekét megszülni, akkor a gyereknek nem lesz az elvárt mértékig jó sorsa mellette. Igaz, élni fog, valószínűleg rendezett körülmények között.

  Ez utóbbi örök kérdés, vagyis hogy a gyerek rákényszeríthető-e egy őt bármilyen okból megszülő, de őt nem akaró anyára. Merthogy a gyerek így nem lesz boldog. A probléma az, hogy a felnőttek sem boldogok. És ha mindenki eldobná az életet, aki nem boldog, töredékére zuhanna az ország lakossága.

 • 2012.03.13 16:22:21Trigon_

  (bocs a dupla kísérletért)

  És mi van azzal, aki csak szexel, és élvezi? És nincs elég esze vagy lélekjelenléte ahhoz, hogy védje magát a teherbe esés ellen? Nos, ő elbukta, felelőssé vált egy gyerekért. Szerintem ezt, vagyis hogy a szex fincsi móka, de emellett ott van a gyerek nevelésének súlyos felelőssége is, ezt nem magyarázzák meg elég komolyan és érthetően a kamaszoknak, főleg nem IDEJÉBEN. Pedig beléjük kellene ültetni, hogy vigyázzatok, mert amit csináltok, az súlyos felelősséget is hordoz.

  Az örökbeadást szerintem túlságosan könnyen kezelik sokan. Jobb lesz-e a gyereknek egy tudottan megterhelő, a lelket valamennyire mindenképpen nyomorító környezetben felnőnie? Kicsit társadalmon kívül? Mert a "lelencben" a felnőtt segítők, nevelők nem fogják tudni megoldani az összes problémát, közel sem, és a nevelőotthonban felnövő gyereknek súlyos lelki sérülései lesznek, vannak. Kezdve azzal, hogy neki nincs anyja, apja. Azért ez nem csekély teher. És egy olyan közösségben kell megszereznie és megtartania a helyét – merthogy a zárt közösségek működésének mindig része a pozícióharc –, amelyben a többi gyerek is hasonlóan sérült lelkű. Ezek a gyerekek nélkülözték a mindent kizáró anya–én kapcsolat lelkileg létfontosságú alapélményét, és onnantól már minden csak egy "jobb híján" lelki fejlődés része. A nevelők célja a gyerekek aszocialitásának eltüntetése, de a sok jó példa mellett még több rossz példa mutatja, hogy ez csak mérsékelt sikerrel működhet. Szóval ne tekintsük, legalább a saját gondolatainkban helyretéve azt, az örökbeadást olyan jó megoldásnak.

 • 2012.03.13 16:38:24Rebook

  Kedves Ann1294!

  Nagymamám testvére 17 gyereket nevelt fel háborúk, és éhínség közepette. A "gyerekek" mind egészségesek, családos emberek. Most kb. 120 tagból áll a családom...

  Ezek után, azt gondolom, hogy azok a nők akik azzal védekeznek, hogy- Én nem szülök erre a világra gyereket- azok mind önzők,és leginkább gyengék. Nagyon könnyű ezt mondani...

 • 2012.03.13 16:59:21Ann1294

  Kedves Rebook,

  Nem az kerdes mit tehetne meg valaki, hanem elhatarozas kerdese, hogy megteszi-e. Es igen, ez onzoseg, de nem gyengeseg. Nem azert nem vallalja, mert nem tehetne meg anyagilag stb., hanem mert nem akarja. A sajat dontese.

  Ugyanugy ahogy valaki kover mert sokat eszik. Sajat dontes.
  Ugyanugy aki dohanyzik es ettol nagyobb a rizikofaktor.
  Ugyanugy ahogy valaki elhatarozza nem adakozik, pedig lenne mibol. Egy dontes.

  Akinek az eletvitelebe nem fer bele egy haziallat vagy szobanoveny ugyanugy egy gyermek sem. Nincs ra ideje.
  Ha meg bevallalna es felvenne allando dadust aki vigyazna ra, vagy beadna bolcsodebe akkor o lenne a rossz szulo. Nezzuk meg a nemesseget anno, mindenhol nevelono volt. A haz urnoje nem foglalkozott veluk, kezimunkazott es osszejovetelt szervezett.

  Van aki szulonek szuletik, van aki nem.
  En inkabb felelossegteljesnek mondanam, nem gyengenek.

  A gyermeket nem azert neveljuk, hogy oreg korunkra apoljon bennunket, meg eltartson. Az onzoseg. Azert, mert kedvunket leljuk benne, mert szeretunk tanitani, atadni a tudast, szeretetet es bolcsesseget ... meg mert kell aki kitermelje a nyugdijat. :) Take it easy.

 • 2012.03.13 17:09:41Ann1294

  Kedves Rebook,

  Lehet felre ertheto voltam az elso bekezdesnel: "az emberhez méltatlan élettől akarják megvédeni". Lehet kisarkitottam az anyagi reszre, de itt a szellemi reszre is gondoltam.

  Lehet, hogy egy nonek van penze, de nincs allando tarsa (egyedul felnevelni?), nincs ideje (karrier vagy hobby fontosabb), vagy nem tarsas leny (nincs turelme, nyugalomra vagyik), vagy csak nincs anyai osztone, nem hianyzik neki a szeretet atadasa. Tovabba lehet a csaladban sok az orokletes betegseg, tul nagy a rizikofaktor, vagy sajat egeszseget veszelyeztetne. Osszetett dontes.

  Ilyenkor jon jol a kiskutya teszt. Vegyel magadhoz egy cumizos kiskutyat (nagy alombol ahol tuti elpusztulna a nagy szaporulat miatt) es etessed, aludj vele egy szobaban, setaltassad, gondozzad, jatszal vele munka mellett, tanitsad. Ha van hozza turelmed akkor gyermekhez is es tuti jo szulo leszel.

 • 2012.03.13 17:14:47bestmuffin

  Ann1294, tökéletesen egyetértek veled.

  Egyébként belegondolt már valaki abba, hogy vajon régen ha lett volna olyan fogamzásgátlás mint amilyen most van, akkor is vajon min. 5 gyerek lett volna bizonyos családokban? Oké, nyilván a földműves családoknál jó volt a sok segítő kéz.

  És tényleg nem kell minden nőnek anyának lennie. De sajnos még mindig inkább azt a nőt nézik le, aki bevallja, hogy nem neki való a babázás, mint azt, aki ilyen olyan nyomásra gyereket szül, aztán éppen hogy neveli, hogy azért mégse a szoba közepére piszkítson....

 • 2012.03.13 17:16:38Trigon_

  Rebook, alapjában véve igazad van. Az "erre a világra" valószínűleg sokaknál csak ürügy, mentség. A nők önzősége és gyengesége is igaz, bár a férfiak valószínűleg nem jobbak ebben, ezt az igazság kedvéért hozzá kell tennünk.

  De az önzőség úgyszólván predesztinált. Az ún. modern világban sok nő gondolhatja, hogy minek nevelnék én gyereket, egész napos kemény munkával, ha helyette pasizhatok, bulizhatok, chatelhetek, összejárhatok a barátokkal, karriert építhetek, vagy csak egyszerűen mással akarom az időt tölteni. A modern világ minden korábbinál több lehetőséget kínál (tolakodóan) a szórakozásra, időtöltésre. A gyerekről való gondoskodás az első években ezeket tulajdonképpe kizárja, úgyszólván. Lemondani a mindaddig megszokott kényelemről és életformáról érthetően nem könnyű.

  Persze még elég sokan vannak, akikben megszólal az érzelem, és ők gyerekeket akarnak nevelni, családról gondoskodni. Ez nagyon jó, és szerencse. Kár, hogy nincsenek elegen, és egyébként is kevés a két gyereknél többet nevelő család. Ez pedig fogyatkozást jelent, szemben a "harmadik világ" növekvő lakosságával.

 • 2012.03.13 17:17:46Trigon_

  Nem mellékesen a kényelmes és ingergazdag világ, sőt, a karrierépítés szükségssége vagy késztetése vezetett oda, hogy ma sok nő szül már olyan életkorban, amikor már igazán nem kellene. Régen 20 évesen szülték az első gyereket, átlagban, ma a 35 fölé is elmennek már. A felnövekvő gyerek és a valamennyire már idősödő közötti generációs távolságot sem lehet figyelmen kívül hagyni, de még fontosabb, hogy lehetnek ugyan a mai harmincas nők bomba formában, de a genetikai örökítőanyag lassú, de késleltethetetlen romlása nem tűnik el attól, hogy a nőnek szép az alakja és a bőre. Márpedig ez a romlás genetikailag hozott betegségek valószínűbbé válásával azonos. Ki tudja, talán még a mindenféle allergiák népbetegséggé válásáért is okolható kicsit ez a későn szülési tendencia. A természetesség vad híveinek nem csak ásványvizet kellene inni, hanem gondolni arra is, hogy a "természetben" a nők korán szülnek, termékeny és egészséges korukban.

 • 2012.03.13 17:23:38EzANevem

  Akik azt hangoztatják, hogy az élet védelme, meg ilyenek, azoktól azért megkérdezném, hogy milyen alapon használnak rovarirtót? Talán kicsit sarkítottam a kérdést, de nagyon ki tudok akadni az olyan abortuszellenes megnyilvánulásokon, ahol nagyanyáinkat és a háborúkat emlegetik. Az én nagyanyámnak is csak azért volt hat gyereke, mert tilos volt az abortusz, és biztosan jó lehetett, amiről anyám mesél, hogy verekedtek a testvérek a száraz kenyérért.
  (négy gyerekem van és az első kettő után volt abortuszom, nem egészségügyi okból)

 • 2012.03.13 17:30:21bestmuffin

  "Az ún. modern világban sok nő gondolhatja, hogy minek nevelnék én gyereket, egész napos kemény munkával, ha helyette pasizhatok, bulizhatok, chatelhetek, összejárhatok a barátokkal, karriert építhetek, vagy csak egyszerűen mással akarom az időt tölteni."

  Na, azért ezt a férfiak is ugyanúgy el tudják mondani (nyilván csajozással), azt azért ne feledjük, hogy egy gyerekhez két ember kell, hiába akarja egyik fél, ha a másik nem....

  Én amúgy is az egyenlőség híve vagyok, ha a pasik nyugodtan megtehetik hogy élik világukat, mert nem hiányzik nekik a gyerek az életükből, ugyanúgy elfogadható, ha egy nő is így vélekedik.

  Csak azon valahogy soha nem ütközik meg senki, ha egy férfi nem akar gyerek, mondva hogy ő még erre nincs felkészülve és félti a szabadságát.... kérdem én, ilyen férfi hozzáállással hogy merjen az ember lánya arról álmodozni hogy valaha gyereke lesz?

  Na meg ugye a biológiai óra, ami nálunk gyorsabban ketyeg... egy 30-as nő már általában jobban gondolkozik a gyerekvállaláson, míg ugye egy férfi 50 évesen is nemzőképes lehet, így jó hogy ő még ráér.... Nem csak a nők tolják ki a gyerekvállalás időpontját, hanem a férfiak... legalábbis valamiért mostanában nem igazán találkoztam olyan 30 év alatti férfival, aki már annyira pelenkázni szeretne.

 • 2012.03.13 17:55:37Trigon_

  Bestmuffin, igazad van abban, hogy a férfiak is éppolyan nehezen mondhatnak le a megszokott életvitelükről, de a gyereket a nők szülik, közvetlenül ők kapják a terhesség nehézségeit is, a terhesség megszakítása is őket érinti és az ő problémáikat vizsgálja, ezért van szó itt elsősorban a nőről. Nem is tudom, létezik-e olyan, hogy a terhességet azért szakítják meg, mert az apa (és/vagy a férj) nem akarja a gyereket. Lehet, hogy figyelembe veszik, mint a nő helyzetének terhét, de legfeljebb ennyi, úgy sejtem. Szintén a természetesség lelkes híveinek szóló érdekesség az, hogy a "természeti népeknél" a férfiak a nőkre hagyják a gyereknevelés minden gondját, ők a megtermékenyítéssel elvégezték a feladatukat. (És persze emellett gondoskodnak a család és a törzs ellátásáról és védelméről.)

 • 2012.03.13 19:01:56Geolány

  A kommentekből számomra az tűnik ki, hogy tulajdonképpen mindenért a nők hibásak.

  Hát akkor elmondom a nagy helyzetet, ha valaki nem lenne képben:
  A legtöbb nő igenis szeretne gyereket. Csak sajnos nem talál olyan fickót aki mellett be lehetne vállalni - merthogy ő maga is gyerek, mert nem akar megállapodni.

  Ha rajtam múlt volna, 24évesen férjhez megyek, azóta már lehetne is 1-2 gyerekem. Még nem talátam olyan férfit aki felnőtt volna a közös élethez és a családalapításhoz -értsd: vagy anyuci kis elkényeztetett kedvence, vagy olyan ortodox elveket vall, hogy egész biztos nem számíthatnék a segítségére még egy egyszerű pelenkacserében sem, merthogy az a nő dolga és lehet, hogy szemét vagyok, de én társat akarok, nem urat s parancsolót.

  Használhatnék egy férfit mondjuk spermadonornak is, de én családot akarok, nem egyszem gyereket apa nélkül felnőve.

  És akkor most lehet jönni, a de szemét vagy, genya önző nő dumával, hajrá!

 • 2012.03.13 19:37:57R2D2 & C3PO

  Milyen érdekes ez a görbe, nem?

  Vagy csak bennem merült fel az, hogy a kamaszkori visszaesés nem a mostani felvilágosító kampányoknak köszönhető, hanem a 25 évvel ezelőttieknek... Azok a lányok felnőve már beszélnek a szexualitásról, a betegségekről és a védekezés lehetőségeiről a gyerekeiknek.
  Vizsgálta ezt valaki?

  És nekünk se említették meg, hogy bizony két gyerek után és negyven fölött sem árt védekezni - bizony, hogy teherbe lehet esni "öregen" is. ;-DDD (Arról nem beszélve, hogy a zátlag nőgyógyász egy negyvenes nőt már sterilnek tart...)

 • 2012.03.13 20:29:49pHérték

  Az emberhez méltatlannak nevezett élet is ezerszer emberhez méltóbb, mint a halál.

 • 2012.03.13 21:00:40Norv

  Kötelező olvasmánnyá kéne tenni:
  [link]

  Én 14 éves korom körül olvastam, nagyon mélyen érintett. Azóta még párszor. Nagyon jó könyv, minden benne van amit a témáról el lehet mondani.

  Saját véleményem (bár persze sokan nem értenek egyet), hogy onnantól gyerek amikor ha megszületne, túlélné. Addig nem érzek erkölcsi akadályt, nem érzem gyilkosságnak, az addig még az én testem része, tehát szerintem az abortusz elfogadható. Én nem szeretnék gyereket. Lehet önzőnek tartani, mégse. Kutyám van, imádom, teszten átmentem, mégse. Tábort szervezek nyáron hobbiból, hétvégenként tele van táboros kiskamaszokkal a lakásunk mert jönnek át társasozni/beszélgetni, de sajátot nem szeretnék. Gyógyszert szedek, de ha egyszercsak beesik az az 1%, úgy gondolom lelkiismeret furdalás nélkül fogok abortuszt kérni. Ha pedig megváltozom, vágyok egy gyerekre, akkor úgyis lesz.

  Szerintem nem az a gond hogyha valaki úgy vállal gyereket, hogy nincs meg az anyagi háttér, hanem ha úgy vállal gyereket hogy nincs meg a lelki vágy a gyerekre.

  A régen bezzeg mennyi gyerek volt - persze, és abból hány érte meg a felnőttkort - 70-80 éves kort? Meghalt szülés közben, háborúban, betegségben.

  Kevés a 2 gyerek mert a 3. világ, kisebbség, stb. intenzívebben gyárt gyereket? Szerintem szomorú dolog ezt nációkra levetítve nézni, sokan vagyunk a földnek, kifejezetten jó lenne ha kevesebben lennénk. Nem érdekel hogy fogynak a magyarok, az emberiség szempontjából ez pozitív.

 • 2012.03.13 23:24:43Gerilgfx

  mondjon akárki akármit, folyassa csak a szart a szájából, de az én véleményem az, hogy aki abortuszt végeztet magán (kivétel ha megerőszakolták, vagy orvosi okból kell) az nem méltó az életre.

 • 2012.03.14 10:40:26bestmuffin

  Gerilgfx

  Még jó hogy nem te döntöd el, hogy ki méltó az életre.... Csak nehogy egyszer ott találd magad az asztalon. Ja perszeeeeee tudom, veled ilyen soha nem történhetne meg....

 • 2012.03.14 10:47:57Ann1294

  Meg jo, hogy nem egyes emberek donthetenek elet es halal kozott. :) Nezzed a jo oldalat. Ha nincs reprodukcio az utodaid mar idealis neked kedves emberek kozott elhetnek.

  //Ahogy a kisocsem mondta ovis koraban: a sz... csunya szo.//

 • 2012.03.14 15:31:21belekotyogok

  Gerilgfx: erőszakból fogant gyermeket miért nem bűn szerinted elvetetni? mert nem akarta a nő? (és ha védekezés ellenére esett teherbe? éppenséggel akkor sem akarta...)
  ne legyen kettős a mércéd.
  az eredményt nézd, hogy ott megszületett volna egy gyerek.

  ne ítélkezz, amíg nem kerülsz olyan helyzetbe, amikor az abortusz az egyetlen lehetségesnek tűnő kiút.

 • 2012.03.16 23:27:47Easyke

  Az ember mindig hajlamos nagy arccal tanácsokat osztogatni, hogy mi az erkölcsileg helyes vagy nem helyes. Amíg nem kerülnek maguk is ilyen helyzetbe.
  Én is addig vagyok tökéletes anya, amíg meg nem születik az első gyerekem....

 • 2012.03.16 23:28:22Easyke

  kerülnek = kerül

Blogok, amiket olvasunk

FOODY A világ 10 leggazdasabb séfje

A világ leghíresebb séfjei sokkal többek, mint szakácsok, ôk már márkák. Na de ki vezeti azt a listát, ahol Nigella csak az utolsó helyet tudta megcsípni?

ZEM 8 tanács kezdő futóknak, hogy ne hagyd abba a harmadik héten

Bárki elkezdheti, majdnem bárhol végezhető, és egy jó cipőn kívül semmi sem kell hozzá. Adunk néhány tippet, hogyan találhatod meg benne az örömödet, azaz hogyan nem fogod abbahagyni a futást pár hét után.

GADGETSHOP Így válassz okoskarkötőt

Az értékesítési adatok alapján az okoskarkötők az idei év slágercikkei lehetnek. Én is az okoskarkötők szerelmese vagyok, így elárulok néhány titkot, hogy tudj választani a több száz elérhető fajtából.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta