totyogoAz a szerencsés, húszhetesnél idősebb baba, akinek anyukája még a szülés előtt kiválasztotta a megfelelő intézményt, és születendő gyermekét várólistára vetette. Ma Magyarországon 26 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezésre, de ennél jóval többre van szükség, különösképp, ha két évben maximalizálják a gyest és gyedet.

Nos, szóval, legendás történetek szólnak arról, mikor érdemes utódunkat bölcsibe íratni. A limitált férőhelyek számát tekintve ma már az sem tűnik túl groteszknek, ha az első pozitív terhességi teszt után a lehető leghamarabb felkeressük a hozzánk közeli bölcsődét… Mert bizony előfordulhat, hogy 1–1,5 évet is sorban kell állnunk. De vajon milyen jogok illetik meg az anyukákat, s mire számíthatnak a bölcsődei ellátás során? A Dívány jogi szakértője összefoglalta számotokra a legfontosabb tudnivalókat.

Mettől meddig?

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig tovább gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport, gyermekhotel működtetésével, házi gyermekfelügyelet és gondozás biztosításával, játék- és eszközkölcsönzéssel, gyermekétkeztetéssel is segítheti a családokat. Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását.

Ki kérheti a felvételt, és mikor?

arrow-lblueA gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő vagy gondozó hivatalosan igazolja, hogy munkaviszonyban áll.
A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő, a gyerek gondozása mellett (gyes mellett!) legalább 4 órás munkaviszonyban áll, vagy a családban súlyos beteget vagy fogyatékost ápol (igazolással).

arrow-lblueA gyermeket gondozó szülő nappali tagozatos felsőoktatási intézmény hallgatója (iskolalátogatási igazolással).

arrow-lblueKülönleges esetekben az a gyermek vehető fel, akinek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti szolgálat, orvos, védőnő, családgondozó igazolja.

arrow-lblueA szülő (gondviselő) kerületi állandó (ideiglenes) bejelentett lakos, vagy a kerületben dolgozik (igazolással).

A szülési szabadság lejártát követően a már bölcsődés nagyobb gyermek bölcsődei ellátása csak kivételes esetben biztosítható (szociális indok, vagy ha a családban valamilyen súlyos beteg, illetve 3 vagy annál több gyermek van).
Gyed (gyermekgondozási díj) igénybevételével egy időben bölcsődei ellátás nem biztosítható!
Sajnos mivel kevés a bölcsődei hely, ezért sok helyen már egy évre előre be kell íratni a gyereket. Ez a beíratás egy listára való felkerülést jelent, ami lemondható bármikor, és nem jár kötelezettséggel.

Előnyt élvez az a gyermek…

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek:

arrow-lblueakit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel;

arrow-lblueakivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja;

arrow-lblueaki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége;

arrow-lblueakinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja;

arrow-lblueakit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel;

arrow-lblueakinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni;

arrow-lblueakinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony.

A bölcsőde működése

A bölcsőde fenntartója: önkormányzat; az önkormányzattal ellátási szerződést kötött állami vagy nem állami jogi személy, társaság vagy alapítvány; illetve az önkormányzattal ellátási szerződést nem kötött vállalkozó, civil szerveződés, alapítvány vagy állami szervezet.
A bölcsőde más intézménnyel összevontan is működhet, de ebben az esetben biztosítani kell önálló szakmai egységként történő működtetését.
A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát. Így a bölcsőde minimum nyitvatartási ideje 10 óra. Egy gyermek napi gondozása az alapellátás idejében a tizenkét órát nem haladhatja meg. Egyéb szolgáltatások működtetése, nyitva tartása tekintetében a fenntartó dönt. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembevételével végzi.

A szülő joga, hogy…

arrow-lbluemegválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását-nevelését bízza,
megismerhesse a gyermekcsoportok életét;

arrow-lbluemegismerje a gondozási-nevelési elveket;

arrow-lbluetanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől;

arrow-lbluea bölcsőde működését illetően mondjon véleményt, tegyen javaslatot,
megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

A szülő kötelessége, hogy…

arrow-lbluea gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön;

arrow-lblueaz intézmény házirendjét betartsa.

A gyermek joga, hogy…

arrow-lbluesegítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez;

arrow-lbluesérülés, tartós betegség esetén fejlődését és személyisége kibontakozását segítő, különleges ellátásban részesüljön;

arrow-lbluea fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön;

arrow-lblueemberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesüljön.

Érdemes megemlíteni a családtámogató szolgáltatások körét, amely a bölcsődei alapellátás prioritása mellett szervezhető. A szolgáltatásokat a gyermekek orvosi igazolás nélkül vehetik igénybe. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a gyermek-egészségügyi kiskönyvet.Valamennyi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amelyet a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve állapít meg.

Időszakos bölcsődei elhelyezés

A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára is kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire.
Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása.
A bölcsődevezető, illetve a gondozónő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben.
Az igénybe vett étkezések díját és a szolgáltatás költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el.

Játszócsoportban az anyukákkal

A csoporton belül vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők együtt játsszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között.

Tudtad? Létezik házi gondozónői szolgálat is!

A család kérésére – olyan helyzetekben, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük ellátásában (pl. az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szülő beteg gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni stb,) – a bölcsőde  szakképzett csecsemő- és gyermekgondozót küld a gyermek otthoni nappali gondozására. A házi gondozásra vállalkozó gondozónő a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban. A házi gondozás idejét, tartalmi kérdéseit a család és a bölcsőde közötti szerződés szabályozza, melyet a gondozónő jogainak és kötelességének figyelembevételével kell megfogalmazni.


Cikkünkben az alábbi jogszabályokra hivatkoztunk:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV.30) NM-rendelet

Hasznos linkek:
Magyar Bölcsődék Egyesülete
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. Tel.: 481-0975
Magyar Védőnők Egyesülete
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete

Kapcsolódó anyagok:
Mikor is jó szülni?
Ma bemegyek az oviba…
Anyuka, holnap hazamehetnek!

Mustra

Kérjük, támogasd munkánkat te is azzal, hogy engedélyezed a hirdetések megjelenítését az oldalon. Lapunk bevételi forrását ezek a hirdetések jelentik, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy cikkeinket ingyenesen olvashassátok.

A hirdetések megjelenését engedélyezheted külön a Dívány.hu oldalra is, vagy a kiegészítő program teljes kikapcsolásával az összes általad látogatott site-ra.