SZÜLŐSÉG

Gyermekek után járó ellátások 2011. - 1. rész

2011. január 11., kedd 18:51

Új év, új szabályok... vagy mégsem? Nem könnyű kiigazodni az állandóan változó jogszabályok rendszerében. Cikksorozatunk segíteni szeretne mindazoknak, akik most kezdtek el barátkozni ezzel a témával, és persze azoknak is, akik a változásokra kíváncsaik. Mert ezeket a szabályokat könnyű elfelejteni, de mindig hasznos tudni róluk.

Több cikkben írok majd e témával kapcsolatosan, mert olyan összetett maga a rendszer, hogy az én fejem is zsongott, mire a végére értem. A cikkeket aszerint osztom részekre, hogy az ellátás biztosítotti jogviszonyhoz tartozik vagy nem, a harmadik cikkben pedig majd a táppénz, a babakötvény és a szülőket megillető szabadság lesz a téma.

Kezdjük azzal, ami a biztosítotti jogviszonnyal rendelkezőket illeti meg.

Biztosítotti jogviszony

Ki minősül biztosítottnak?

 1. Munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi, bírósági szolgálati jogviszonyban áll.
 2. Fegyveres erők, rendvédelmi szervek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja.
 3. Szövetkezet tevékenységében közreműködik, függetlenül attól, hogy ezt milyen jogviszonyban teszi (munkaszerződéssel, megbízással, vállalkozóként).
 4. Álláskeresési támogatásban(álláskeresési járadék, vagy álláskeresési segély) részesül.
 5. Egyéni vagy társas vállalkozó.
 6. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozik pl bedolgozóként vagy segítő családtagként, és a jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát.
 7. Választott tisztségviselő vagy alapítványnál, kamaránál, egyesületnél, és a jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát.

Mely időtartam alatt szünetel a biztosítás?

A fizetés nélküli szabadság, a munkavégzés kötelezettség alóli mentesítés, és az igazolatlan távollét időtartama alatt.

Ez alól kivételt jelent az, amikor háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy nyolc évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, illetőleg tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén vették igénybe. Kivétel még, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére munkabér, távolléti díj, táppénzfizetés történik.

Terhességi-Gyermekágyi Segély (TGYÁS)

Ki jogosult terhességi gyermekágyi segélyre?

Annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

 • -  a biztosítás időtartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
 • -  a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Ebbe a 365 napba bele kell számítani:

 • -   a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának idejét,
 • -   közép- vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
 • -   a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

Milyen időtartamra jár a terhességi-gyermekágyi segély?

A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, 168 napra jár, melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni.

Milyen mértékű a terhességi gyermekágyi segély?

A napi átlagkereset 70%-a.

Az összegét a szülést megelőző évben elért pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.

A TGYÁS összegének megállapítására  a 1997. évi LXXXIII. törvény(Ebtv.) 48. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak (táppénzszabály) vonatkoznak.

Mikor nem jár a terhességi gyermekágyi segély?

 • -       a szülési szabadságnak arra a tartamára, amikor a teljes keresetét megkapja,
 • -       bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez.

Jogosult-e az egyéni vállalkozó a terhességi-gyermekágyi segélyre?

Az egyéni vállalkozó akkor jogosult TGYÁS-ra, ha az ellátás folyósítása alatt vállalkozásában nem működik közre.

Hol kell igényelni a terhességi-gyermekágyi segélyt?

 • -       társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetén a munkáltatónál,
 • -       ha az igény elbírálására a Kincstár az illetékes, akkor a kincstárnál,
 • -       ha nincs kifizetőhely, illetve az igénylő egyéni vállalkozó, akkor a munkáltató, illetve a vállalkozás székhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel, az igényt abban az esetben is a munkáltatóhoz kell benyújtani, s majd ô továbbítja a székhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére.

Az igényt az „Igénybejelentés Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

Milyen iratokat kell az igénybejelentőhöz mellékelni?

 • -       a terhesgondozásról szóló kiskönyvet,
 • -       a terhes-állományba vételről szóló orvosi igazolást,
 • -       a szülést igazoló kórházi igazolást,
 • -       a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát (ha a gyermek születése napjától veszik igénybe az ellátást),
 • -       a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszony

A Gyermekgondozási Díj (GYED)

Ki jogosult a gyermekgondozási díjra?

 • - A szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.
 • - A TGYÁS-ban részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Mennyi ideig jár a GYED?

A GYED első napja a TGYÁS lejártát követő első nap. Ha nem kap a jogosult TGYÁS-t, akkor, akkor sem jár előbb a GYED.

Ha a gyermek 2010 április 30.-a előtt született, akkor a gyermek két éves koráig jár a GYED. Ez akkor is így van, ha a jogosult megszakítja a GYED-et, majd újra igényli.

Ha a gyermek 2010. április 30.-a után született, akkor a GYED időtartama megegyezik a szülést megelőzően biztosításban töltött napok számával, de legfeljebb a gyermek két éves koráig jár.

Testvér születésekor, ha még GYED-en van a szülő, vagy két éven belül GYED-en volt az erre jogosult, akkor az új GYED időtartama nem lehet kevesebb a régi időtartamánál, de nem hosszabbodik meg a GYED, TGYÁS, GYES időtartamával.

Lehet-e munkát végezni a GYED alatt?

A GYED alatti munkavégzés nem lehetséges.

Hol kell igényelni az ellátást?

Az igénybejelentést a munkáltatóhoz, a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárhoz (pl. egyéni vállalkozó) lehet benyújtani.

Hol kell igényelni az ellátást, ha a munkáltatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely?

Ha a munkáltatónál nincs társadalombiztosítási kifizetőhely, a GYED-re a munkáltató kiállítja a „Foglalkoztatói Igazolás”-t és a biztosított által benyújtott igazolásokkal, igénybejelentővel együtt – három munkanapon belül – megküldi a székhelyre, telephelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár részére.

A biztosítási időt az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvánnyal, az ellátás alapját képező jövedelmet pedig a „jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvánnyal kell igazolni, s csatolni kell a Foglalkoztatói Igazoláshoz.

Hogyan történhet az igénybejelentés?

Személyesen, illetve postai úton is. Ha az igénybejelentés postai úton történik, úgy azt ajánlott küldeményként kell feladni, és a feladóvevényt meg kell őrizni.

Milyen iratokat kell benyújtani az ellátás megállapításához?

 • -       a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát,
 • -       a magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési  nyilatkozatot,
 • -       a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány az egészség-biztosítási ellátásokról” szóló igazolást,

Milyen összegű a GYED?

A GYED összege az átlagkereset 70%-a, és a táppénzszámítás szabályai szerint számolják ki. Azonban a GYED összege maximalizálva van, felső határa a mindenkori minimálbér kétszeresének  70%-a. Ez 2010-ben bruttó 100.100,-Ft-ot jelentett.

Ahhoz, hogy a fenti összeget megkapd a jogosultságot megelőző év január 1-től a GYED kezdő napjáig legalább 180 jövedelemmel ellátott nappal kell rendelkezni.

Ha ezzel a 180 nappal nem rendelkezik az igénylő, mert az anya ismét várandós, és csak rövid időre vagy egyáltalán nem ment vissza dolgozni, akkor a GYED alapja a korábbi kereseted összege lesz.

Mit vonnak le a GYED-ből?

A GYED-ből személyi jövedelemadó-előleget, nyugdíjjárulékot, és magánnyugdíjpénztári tagdíjat is vonnak.

Az OEP nyomtatványai itt letölthetőek.

(folytatjuk)

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2011.01.11 22:11:46Judit

  "2010 április 30.-a "
  Nem teszünk pontot a dátum után, ha kötőjellel és valamilyen toldalékkal (-a, án/-én, -ig stb.) fejezzük ki az adott napot, kedves Fanni! Általános iskolai tananyag.

 • 2011.01.11 22:13:03Judit

  A "2010" után pedig teszünk pontot. Azaz 2010. április 30-a" helyesen.

 • 2011.01.11 22:55:38Lenkenéni

  Judit, te kis szemfüles, most őszintén: mi francnak kell nyelvtannáciskodni? Sose fogom megérteni, hogy egyeseknek tényleg az a legfontosabb, hogy hibát vadásszon és azt rögtön szóvá is tegye, de még véletlenül sem hozzászólva az adott témához.

 • 2011.01.12 08:04:34Juliská

  Lenkenéni,
  Egyszerűen élvezetet okoz nekik, ahogyan azt is élvezik ahogy a gyerekeinket szívatják az iskolában, meg minket anno. Borsódzik a hátam a magyar tanárnéniktől.
  Kedves Judit, kérlek kímélj meg minket ettől!

 • 2011.01.12 08:22:28Kacsatollah

  Judit, drága !
  Te meg az általános iskolában csak addig jutottál, hogy bebiflázd a szabályokat, viszont értelmes, konstruktív hozzászólásod az adott témához sosem volt, mert nincs agyad.
  te vagy az, aki lexikálisan visszanyökögi, amit tanult, viszont, ha gondolkodni kellett, akkor öööööööö öööö
  van még nem kevés vesszőhiány a szövegben, azokat miért nem hoztad fel ?
  szánalmas...

 • 2011.01.12 08:26:48lostrider

  Én sem szeretem a nyelvtannácikat, de itt tényleg otromba helyesírási hibákra világított rá. Nem amatőr blogert leckéztet periférikus nyelvtani összefüggésekkel, hanem profi újságírót alapvető helyesírási formákról. Ez szerintem konkrét esetben nem bántó - legalábbis nem bántóbb, mint az eredeti szöveget olvasni. (Kicsit igényesebb netes író ilyenkor pirul, megköszöni és javít. Teljesen amatőrök is.)
  Ti pedig legalább annyira offoltok, mint Judit.
  De hogy én a témához is hozzászóljak: hogyan alakul a tgyás vagy gyed összege, ha korábban gyesen volt valaki. Ilyenkor a korábbi gyed számít átlagkeresetnek vagy a korábbi átlagkeresetet veszik alapul, tehát a ugyanannyit fog kapni mint előző gyereknél? (Csak az érthetőség kedvéért, ha valaki a maximum 100 ezerre volt jogosult, azt meg is kapta, és két éven belül ismételten meglátogatja a gólya, akkor ez a 100 ezer lesz az alapja a második gyerek után járó tgyás-nak, gyednek vagy pedig az előző gyerek előtti átlagkereset?)
  További kérdésem volna, hogy ha jól emlékszem, akkor a kormányzati kommunikációban megjelent a gyerekek után ismételten három évig fog járni ellátás? Vagy ez most a második részben lesz?

 • 2011.01.12 09:34:36Puszpanya

  Nyelvtan: ha rávilágít, az nem gáz, de nem kellene odavágni, h "hülye vagy bammeg" a végére.
  Az a jó tanár, aki tanít és nem kioktat. Szerintem.

  Én pedig annak örülnék, ha a bérszámfejtőnk az adókedvezmény nyilatkozatának kitöltéséről tudna pontos felvilágosítást adni. De nem tud. Én meg nem értek hozzá, és nem is szeretnék most 500 oldalt elolvasni a témában.
  Már az is kérdéses ezzel kapcsolatban, h mi számít élettársi kapcsolatnak. (bejegyzett vs nem bejegyzett)
  Plusz szerinte, mivel GYEDen vagyok, a munkáltatómmal nem kell aláírattatni a papírt, elég ha a Párom nyilatkozik a munkáltatója felé.
  De még utána kérdez. (én viszont nem így látom az olvasottak alapján, de ehhez sem akarok érteni)
  Olyan világról álmodom, ahol mindenki végzi a saját munkáját, és nem az ügyfélnek kell "tudósnak" lennie, és mindenféle jogi hivatkozással élnie minden egyes kérdésben.Persze a saját érdekében. Aztán beleér a bilibe a kezem.

 • 2011.01.12 15:26:20FabioGabello

  Drága Judit!

  Magácska más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
  A magyar nyelvben ugyanis a szövegbe ékelt szó szerinti idézetet idézőjelpár közé fogjuk. A második hozzászólása is rejt egy aprócska hibát, annak ellenére, hogy csak egy soros. Javasolom, hogy grammatikából jobban készüljön fel, ha nyelvtanárként szeretne dolgozni.
  FG

 • 2011.01.13 14:22:46Dudukly

  Jó, tudom, hogy ki leszek moderálva, és a postot sem módosítják a hozzászólások alapján, de addig a pár percig szeretném elmondani, hogy a post kb. olyan, mintha egy szerkesztőségi asszisztens góglizta volna össze, és a magyartanár szerkesztő asszony sem strapálta magát, hogy legalább az alapvető gépelési hibákat kijavítsa.
  A terhességi-gyermekágyi segély rész különösen gyenge lett.
  1. "A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, 168 napra jár, melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni." Nehéz lenne 28 napba belesűríteni a 168 napot... tehát a szülési szabadságot el lehet kezdeni a várható szülés előtt 28 nappal, de mindenképpen csak 168 napra jár (tehát a szülés utáni napok száma ennyivel kevesebb).
  2. A tgyás igénybevételéhez szükséges iratok tekintetében javaslom a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet vonatkozó részét [41. § (2) bekezdés] idézni: "A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor terhesgondozási könyvvel, a szülés bekövetkezésének időpontját pedig a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A jogosultságot a külön jogszabály szerinti perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is lehet igazolni. Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem csatolja, az egészségbiztosító a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz." Nem kell tehát a születésről orvosi igazolás, illetve a terhesgondozási könyvet is csak speciális esetben kérhetik (lásd vonatkozóan Dr. Majtényi megállapításait: adatbiztosi állásfoglalás 325/A/1999).

 • 2011.01.13 14:25:38Dudukly

  Anyákok, kérlek benneteket, hogy valamennyi jogszabállyal legyetek tisztában amikor ügyet intéztek, ne a neten megjelenő vadságok alapján csináljátok a dolgaitokat (van ismerősöm, aki képes volt Pécelről Ceglédig utazni, mert úgy tudta, hogy a kincstár csak személyesen intézi az ügyeket :/). És legyetek öntudatosak az ügyintézőkkel szemben, ha jogszabályellenesen kérnek tőletek iratokat fenyegessétek meg feljelentéssel, ombudsmannal, észhez térnek és rögtön intézkedni fognak. Csak a nyuszi ügyfeleket szalajtják ide-oda, aki tisztában van a jogaival és kötelességeivel, azt soha.

 • 2011.01.13 14:27:33Dudukly

  Kedves szerkesztőség, nagy kérésem lenne, hogy a segítő szándékú cikkeket szakértővel írassák (nemcsak az ezotériának, de meglepő módon a tb. ügyeknek is vannak komoly tapasztalattal és iskolákkal rendelkező szakértői).

 • 2011.01.13 14:44:15Dudukly

  Puszpanya az ügyfél legyen tisztában a saját jogaival, a jogszabályok elérhetőek a magyarorszag.hu oldalon. A tv., nem beszél regisztrál élettársról csak élettársról (ahogyan a 2010-es változást megelőzően sem kellett regisztrál élettársi kapcsolatban élni, legalábbis adójogi szempontból). Az összeg kiszámításánál viszont különbség van az én gyerekem a te gyereked és a mi gyerekünk között (pl. a társad a te gyerekeid után nem tudja igénybe venni a kedvezményt, de létszámnövelők, ha egy közös háztartásban él valamennyi gyerek).
  A gyed adóterhet visel, szíved joga abból igénybe venni a kedvezményt (vagy annak igénybe vehető részét), tehát a társad munkáltatója akkor jár el helyesen, ha leigazoltatja a gyeded kifizetőjével a kérvényt.

 • 2011.01.13 14:48:16Dudukly

  regisztrál=regisztrált bocsi, gyorsabban jár az agyam, mint a kezem :)

 • 2011.01.13 17:59:56Puszpanya

  Dudukly, köszi.

 • 2011.01.13 20:02:04bjuli

  @Dudukly
  Miért moderálnánk? :) Ha van benne hiba, javítjuk, de mi - veled és a szerzővel ellentétben - nem vagyunk szakértők, így ha bármilyen hibára vagy elírásra felhívod a figyelmünket, és főleg olvasóinkét, inkább csak hálásak lehetünk. Szerkesztőnk mindenképpen ellenőrzi, addig mi nyilván nem nyúlunk hozzá, de moderálni ezért biztosan nem fogunk!:)

 • 2011.01.13 23:02:17akkorisajuditvoltam

  Sziasztok,
  A cikket szakértő írta,aki ebben a témában dolgozik és az aktuális jogszabályok alapján próbált rendet tenni a kérdésben. Természetesen szívesen válaszol a felvetésekre, nemsokára, ugyanitt!
  judit

 • 2011.01.14 21:04:48Dudukly

  @bjuli

  nem tudom, az eddigi hsz-eim max. 12 órán át voltak láthatóak, biztosan sok véletlen egybeesésnek köszönhetően :/

  köszönöm, de nincsen szakértői papírom e témában, tapasztalatom van és író-olvasó embernek tartom magam...

  @akkorisajuditvoltam
  Kérlek akkor írd ki a teljes nevét...
  Szerintem rend (jogilag pontosan szabályozott) van a kérdésben... Pl. egy egyszerű szülés előtt álló kismama tgyását elintézni a középfokú végzettséggel rendelkező munkahelyi ügyintézőnek kb. 10 perc, és nem kér - mert tudja, hogy nem kérhet - terheskiskönyvet csak "rózsaszín" orvosi igazolást és/vagy ha már megszületett a gyerek, a születési anyakönyvi kivonatot (néhány elvetemült anyuka a szülésig dolgozik); komplikált pl. 29 hetesen halva született magzat anyukájának tgyást intézni.
  Egyébként meg kb. innen[link] lett "átemelve" az akkor is inkább megszokásból, mintsem a jogszabályok alapján aktualizált infó (?!)

 • 2011.01.14 21:49:09akkorisajuditvoltam

  Dudukly, ha itt ugyanúgy hangzik a dolog, mint másutt, az jellemzően azért van, mert ugyanarról a jogszabályról van szó. Egyébként pedig köszönjük a hozzászólást (és Juditét is), mert mindez arra sarkall minket, hogy legközelebb jobban átnézzük/megszerkesszük az anyagokat. A magyar most rajtam fogott ki.

 • 2011.01.18 21:54:21akkorisajuditvoltam

  Szziasztok,
  itt vannak a szakértői kommentek (nem teszem ki külön posztban, mert annyi nincsen). TEHÁT:
  1. GYED összege, ha valaki GYES-ről megy
  Ha a biztosítotti jogviszony fennáll, akkor a korábbi GYED alapja lesz a következő gyermeknél is a GYED alapja.

  2. Ha nem aszerint nézzük, hogy az ellátások biztosítotti jogviszony után járnak vagy sem, akkor olyan szempontból is érdemes vizsgálnunk, hogy MEDDIG veheti igénybe az arra jogosult a támogatásokat, illetve mennyi ideig maradhat otthon a gyermekkel:
  - a TGYÁS maximum 168 napra jár. Ezt a szülést megelőzően már 28 nappal előbb is igénybe veheti az anya.
  - a GYED a TGYÁS után következő ellátás, vagyis a GYED első napja a TGYÁS lejártát követő első nap. Ha az anya nem jogosult TGYÁS-ra akkor sem veheti hamarabb igénybe GYED-et.
  Ha a gyermek 2010. április 30-a előtt született, akkor a gyermek 2 éves koráig vehető igénybe a GYED.
  Ha a gyermek 2010. április 30. után született, akkor a GYED összege meg fog egyezni a szülést megelőző két évben biztosításban töltött napok számával, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig jár.

  Tehát ha egy anyának folyamatos volt a biztosítási jogviszonya, és az 571 nap vagy annál több, akkor a gyermek két éves koráig jár a GYED, ha 571 napnál kevesebb a biztosításban töltött napok száma, akkor a GYED is annál kevesebb lesz.
  Fanni

 • 2011.07.14 19:20:53Figyel Castro

  Azt mondjàtok meg nekem,kulfoldon ebbol jar-e valami? Apa utan mennenk,lakcim marad,havonta hazajovunk,es neki kikuldetes.

 • 2012.01.13 19:30:21zitus22

  Sziasztok! Érdeklődni szeretnék TGYÁS-ról, ugyenis és 2010 decemberben dolgoztam egy hónapot közmunkán 8órába, 2011 áprilisban, és májusban 2 hónapot 4órában ezt is közmunkán, és 2011 december 05-töl 2012 augusztus 05-ig fel vagyok véve mint közalkalmazott (óvodában, konyhai kisegítöként). És ha letelik a munkaviszonyom szeretnék kisbabát, ha még ebben az évben teherbe esek akkor jogosult lennék erre a segélyre? Mert 2 éven belül 365 napig biztosított voltam, de nem tudom hogy a 4 órás közmunka is ugyanugy számit-e ebben az esetben mint a 8 órás?!

Blogok, amiket olvasunk

MAI MANÓ 6 híres első kép a természettudomány világából

A tornádóról egészen odáig a legtöbben azt hitték, csak valami babonás mendemonda, ami nem is létezik. Híres első képek.

SCHRÖDINGER Közeli vagy távoli jövő a fejátültetés?

A sajtóban néha elő-előbukkan egy hangzatos főcím, néha olyan is, amely 2017 végére már komplett fejátültetést is sugall. Mennyi igazság lehet ezekben? Hol tart a tudomány jelenleg?

HEALTH A legjobb módszer, ha leszoknál a dohányzásra

A leszokás sikerrátája "natúrban" csak 5-7 százalék. Ha viszont felkészülten állsz neki, ezt 50-70 százalékra növelheted. Leszokás lépésről, lépésre.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta