SPIRIT

A Korán a nők egyenlőségét hirdeti

2010. május 11., kedd 10:22

islamw_mA közhiedelemmel ellentétben a muszlim nő nem rabszolga, hanem a család alapja, és a háborítatlan családi élet megóvása érdekében zárják el a külvilágtól.

Házastársi és társadalmi szerepek, napi ötszöri ima és a Korán üzenetei. Sorozatunk folytatásában még mindig az iszlám vallással ismerkedünk.

 

Az iszlám történeti fejlődése során három markánsan elkülöníthető áramlatra tagolódik, (Szunnita, Síita, Háridzsita) amelyek, bár elismerik egymás létezését, tagjainak muszlim mivoltát, örökös ideológiai harcban állnak egymással.

Az iszlamizmus nem azonos az iszlámmal. Amíg az iszlám vallási és civilizációs meghatározás, addig az iszlamizmus politikai kategória. A nyugaton leginkább elfogadott nézet szerint az iszlamizmus az iszlám radikális formája. Ezt a muszlim gondolkodók többsége elutasítja, ők ugyanis nem különítik el a „vallási iszlámot" a „politikai iszlámtól", hanem az egészet egy entitásként kezelik. Maga az iszlamizmus kifejezés egyébként mind nyelvészeti, mind tartalmi szempontból problematikus, hiszen olyan, hogy politikai iszlám és nem politikai iszlám valójában nem létezik, mivel az iszlám szinte megjelenésétől fogva sok egyéb mellett magába foglalta a politikát is. A kormányzási feladatok, az államigazgatás lebonyolítása és a közösség életének szabályozása már az első muszlim állam Medinában való megalakulásától kezdve szerves része az iszlámnak.

Sokat vitatott, és félreértett téma a muszlim nők társadalmi helyzete. A nő az iszlámban bizonyos jogi tekintetben kevesebb joggal rendelkezik, de ugyanakkor kevesebb a kötelezettsége is. Így például, miközben a férfinak négy felesége lehet, addig a nő, ha egynél több férje van, házasságtörést követ el, s elválni is csak akkor tud, ha lemond a jegyajándékának fennmaradó részéről. A nőkre vonatkozó rendelkezések muszlim kulturális hagyományok szerint államonként is változnak, Iránban kötelező a csador viselése, egyes vidékeken pedig a házasságtörő asszonyokra és férfiakra egyaránt megkövezés vár.

A muszlimok többsége nem ismeri el a nők hátrányos megkülönböztetését, hanem a férfi és nő közötti eltérő szerepkörnek tulajdonítja azt. A nő ugyan feleannyit örököl, mint a férfi, azonban a muszlim családban a férfi feladata a nő eltartása, még akkor is, ha az gazdagabb. A nő viszont saját örökségével szabadon rendelkezhet.
Szakértőnk, Abdul-Fattah Munif hozzáteszi: „Az iszlám szerint a férfi és a nő egyenlő Isten előtt: „A hívő férfiak és a hívő nők egymás pártfogói. Megparancsolják a helyénvalót és megtiltják az elvetendőt. Megtartják az imádkozást, és zakátot adnak. Engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Velük szemben Allah könyörületet fog gyakorolni. Allah bizony Leküzdhetetlen és Bölcs" (Korán, 9: 71).
Ez az egyenlőség azonban nem jelent azonosságot. Mindkét félnek megvan a rá jellemző biológiai felépítése és lelki, érzelmi beállítottsága, és az ehhez illeszkedő szerepe a családban és a társadalomban. Ezen szerepek betöltése által a házastársak kiegészítik egymást, és hozzájárulnak a társadalom építéséhez."

A szerepek eltérése miatt a férj jogai és kötelezettségei eltérnek a nő jogaitól és kötelezettségeitől. A férfi szerepe elsősorban a feleség és a gyermekek eltartása, a család óvása, és a gyerekek tanítása, nevelése. A család vezetése, kormányzása így a férfire hárul, tehát ő a családfő, ami persze nem jelenti azt, hogy despotaként uralkodhat, hanem hogy felelősséggel tartozik Isten és a társadalom előtt a családjáért, ezért felelősségteljesen kell meghoznia a döntéseit.

A feleség elsődleges szerepe a férj és gyerekek otthoni ellátása, a háztartás vezetése, és a családi kassza felelősségteljes kezelése, az otthon melegének megőrzése. Ha van rá kapacitása, emellett tanulhat, vagy vallásához és nőiességéhez méltó munkát választhat magának.
A feleség engedelmességgel tartozik férjének, mint családfőnek, de ez csak addig terjed, amíg a férj kérése nem ütközik az Isten előírásaiba. A feleség beleszólhat a családot érintő ügyekbe, és segítheti a férjét a nagy horderejű döntésekben. A legfontosabb egymás iránti kötelezettségük, hogy egymás iránt tisztelettel és megértéssel viseltetessenek.

 

islam400

 

Ami a többnejűséget illeti, köztudott, hogy szinte minden társadalomban több a nő, mint a férfi, és a tudományos kutatások is kimutatták, hogy a férfiak többsége poligám hajlamú. Ebben az esetben, vajon melyik a jobb megoldás: eltitkolva szeretőket tartani, akikért mellesleg nem kell felelősséget vállalni, vagy pedig törvényes keretek között, legalizáltan venni el második feleséget, akiért és törvényes gyermekéért ugyanolyan felelősséggel tartozik a férj, mint az első feleség esetében? Az iszlám megengedi a többnejűséget, de nem teszi kötelezővé, sőt, amennyiben valaki nem képes igazságosan viselkedni a feleségek között, úgy csak egy feleséget tarthat meg.
A nő tehát a család alapja az iszlámban, a háborítatlan családi élet megóvása érdekében nem teszik ki őket a külvilág veszélyeinek, elzártságukat ezzel magyarázzák. Jelenleg egyre több muszlim nő vesz részt a közéletben, és a szigorúbb muszlim államok is felismerik a nők társadalmi szerepvállalásának szükségességét.

A muszlim hívő 1 napja

„Röviden: hajnali imádkozással indítunk, utána sokan munkába vagy iskolába, egyetemre indulnak, azután délben megint imádkozunk, később sokan betérnek valamelyik imahelyre, hogy ott végezzék a délutáni, naplementi és esti imádkozásokat, mivel a közös imádkozás hangsúlyos a vallásunkban. Helál (az iszlám vallásnak megfelelő) ételeket eszünk, otthon a család körében megbeszéljük a történteket, tanulságokat vonunk le az eseményekből, és beszélgetünk a hitről, az iszlámról és Mohamed Prófétáról, majd aki otthon imádkozza az esti imát, ezt a családja körében teszi, ezután mindenki igyekszik korán lefeküdni, hogy másnap fel tudjon kelni a hajnali imára. Magyarországon törvényileg garantált vallásszabadság van, tehát elvileg egy munkahelyen is lehet imádkozni. A gyakorlatban egyes munkaadók nehezményezik a munkahelyi imádságot, de amennyiben a muszlim munkavállaló bizonyítja, hogy megbízható munkaerő, általában egy kis jóindulattal kap „engedményeket", és levonulhat imádkozni. Azt gondolom, hogy így aki igazán be akarja tartani az előírásokat, azt a gyakorlatban sem akadályozza semmi: imádkozhat, böjtölhet, és elzarándokolhat Mekkába."

Az iszlám, a zsidó valláshoz hasonlóan, megfogalmaz bizonyos étkezési előírásokat a hívők részére. A disznóhús és származékai kategorikus tiltás alá esnek, csakúgy, mint a döghúsok, a vér, vagy vérrel szennyezett ételek. Azok a húsok, amelyek nem éles késsel, az állat torkánál átvágott állatból származnak, hívő muszlim számára nem fogyaszthatók. A bor fogyasztását a Korán kifejezetten megtiltja, ám ezeket jogtudósok folyamatosan kiterjesztették más szeszes italokra, párlatokra, főzött alkoholos italokra is. Abból indulnak ki, hogy a Korán nem a nabíz (bor) szót, hanem a khamr (részegítő) szót használja - ebből a szóból származik a mámor (arabul mahkmúr) szavuk. A dohány és kávé élvezete azok megjelenése után (15-16. század) kezdetben szintén tiltott volt. A dohányzást újabban számos vallástudós visszaminősítette a tiltott kategóriába, miután a vizsgálatok kimutatták, hogy különböző rákos megbetegedésekhez vezet.

Naponta ötször szólít imára a müezzin

Az iszlám vallásgyakorlatának naponta rendszeresen ismétlődő eleme a napi ötszöri kötelező ima. Az öt kötelező ima öt különböző napszakban történik: fadzsr (hajnalhasadás), dzuhr (dél), aszr (délután), magrib (napnyugta), isá (este). Mivel az imák időpontja a nap járásához igazodik, évszaktól és földrajzi helyzettől függően változik. Az imát áhítatos mosakodásnak kell megelőznie. Ez a mosakodás kötelező, de szükség esetén víz helyett homokkal való áttörlést is lehet végezni. Minden imádság megfelelő számú meghajlásból, leborulásból és Isten segítségül hívásából áll. Ez nem magányos imádság, hanem a gyülekezetben végzendő.

 

kicsik

 

Kinyilatkoztatott könyvekben az iszlám szerint Isten beszél. Egyes prófétákon keresztül szent könyveket nyilatkoztatott ki. A Koránban név szerint szerepel a Taura (Tóra), a Zabúr (Zsoltárok) és az Indzsíl (Evangélium) mint Allah által leküldött könyvek. Mindazonáltal az iszlám teológia szerint ezek a könyvek időközben eltorzultak, egyes részeik elvesztek, illetve más részeket toldottak hozzájuk. Ilyen módon egyedül a Korán tekinthető hiteles, eredeti formában rendelkezésre álló kinyilatkoztatásnak. A Koránt Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A Korán Isten igéje - nem teremtetett, hanem öröktől fogva van.

„Mohamed Próféta (Béke legyen vele) adta át az emberiségnek Allah üzenetét, a Koránt" - folytatja Abdul-Fattah Munif. „A Koránban rengeteg olyan üzenet van, ami a modern ember számára legalább olyan fontos, mint a Próféta korában élőknek. Az ember az iszlám nézete szerint egy méltósággal felruházott teremtmény, akit nem érhet semmilyen megaláztatás vagy agresszió, függetlenül bőrszínétől, nemzetiségétől vagy vallási hovatartozásától: „Méltóságot adtunk hajdan Ádám fiainak, a szárazföldön és a tengeren is vittük őket és jó dolgokkal láttuk el őket és sokak fölé emeltük őket azok közül akiket megteremtettünk" (Korán 17:70) A Korán azt üzeni, az emberiség egy család:
„Ó, ti emberek! Mi bizony egy férfiból és egy nőből teremtettünk titeket, népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerjétek egymást. Bizony, a legnemesebb közületek Isten előtt a legistenfélőbb köztetek." (Korán 49:13) Azt is üzeni, miközben ebben a világban élünk, ne feledkezzünk meg a túlvilágról: „A vagyon és a gyermekek az evilági élet díszei, ám a maradandó jócselekedetek azok a legjobbak az Uradnál - a jutalmazást és a reményt illetően"
(Korán 18:46). Az evilági és túlvilági teendők közötti egyensúlyt nem szabad elveszíteni:
„Keresd a túlvilági (boldogságot) az által, amit Allah adott neked, de ne feledkezz meg evilági részedről, és légy jótékony, amiképpen Allah is jótékony volt tehozzád" (Korán 28:77)

Angyalok és dzsinnek

Az iszlám tanítása szerint angyalok állnak Isten rendelkezésére, akik végrehajtják akaratát és mindenben engedelmeskednek neki. Az angyaloknak különböző osztályaik vannak, Gábriel külön erőkkel van felruházva. Az iszlám rendszerében az angyalok szabad akarattal nem rendelkező, kizárólag Istent szolgáló lények. Az iszlám teológia fontos szereplője Dzsibríl (Gábriel), akin keresztül Isten közölte a prófétákkal a kinyilatkoztatást. Következően a szabad akarat hiányából, az iszlám nem ismeri a „bukott angyal" fogalmát. A Koránban az Ádámot megkísértő gonosz Iblísz nem angyal, hanem dzsinn. A dzsinnek az iszlám rendszerében tűzből teremtett lények, de ellentétben az angyalokkal, rendelkeznek szabad akarattal, így van közöttük jó és rossz is. Tevékenységükkel segíthetik az embereket jó avagy rossz útra lépni. Az iszlámban szerepel a sajtán (sátán) - kísértő kifejezés is, ami elsősorban Iblíszt és leszármazottait jelenti, de emellett jelenthet bármilyen embert vagy dzsinnt, aki „gonosz dolgokat sugalmaz" másoknak. Iblísznek sok utóda van, akik igyekeznek uralkodni az embereken, azonban ez nem jelenti azt, hogy megszállnának egyes embereket, hiszen az iszlám szerint a lélek teljes egészében kitölti a testet, így a sátán nem tud abba „beleköltözni", maximum megpróbálja sugdosásaival befolyásolni és hatalmába keríteni az embert.

Fotó: Ranoush


www.mohamed.hu
www.iszlamweb.hu

 

cikk-tipus-linkek

A legromantikusabb vallás és követői

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.05.14 09:43:55gabeki

  Szóval te ezt besegítésnek nevezed? Érdekes nézőpont.....

 • 2010.05.14 09:56:50gabeki

  Totál tévedés az egész. Egyébként rengeteg ilyen példát tudok felsorolni, még a közvetlen környezetben is előfordult hasonló eset.
  Én nem hiszem el, hogy a magyar apának jogilag nincs lehetősége látni, meglátogatni a fiát. Legfeljebb távolsági és anyagi korlátai vannak.
  Viszont az arab országokban még ennyi lehetősége sincs. Nem mehet oda, nem láthatja. Még telefonon se beszélhet vele.
  Na erről ennyit....

 • 2010.05.14 10:00:17gabeki

  Miért is ?

  Ezt komolyan nem értem miért kell itt magyarázkodni erről az egészről....
  Nekem ne mondja senki, hogy ez így rendben és így jó ahogy van....
  Tök mindegy, hogy mennyire kemények vagy kevésbé és mit hogyan magyaráznak.

 • 2010.05.14 11:00:54mrt

  Amióta világ a világ a vallásokat felhasználták önző politikai és hatalmi célokra, mert kiválóan mögé lehet bújni. De ez szerintem nem azt jelenti, hogy önmagában a vallás rossz. Azt jelenti, hogy aki nem szívből hisz benne és nem követi a tanításait az semi jóra nem vezet. Szerintem ezzel önmaga létét igazolja a vallás.

  Elvileg az összes vallás a társadalmi élet alapköve kellene, hogy legyen, mert a misztikus hókuszpókuszokon túl mindben gyakorlati útmutatások vannak az életre. Minden vallási előírásnak megvan a maga értelme, a böjtnek, a tízparancsolatnak, a zarándoklatnak, a napi ötszöri imának, stb. Nekem ennyit jelent a vallás - azt pedig, hogy népek legyilkolására és veszekedésre adhat okot, nem tudom hova tenni, csak azzal magyarázni, hogy az ember mégsem olyan tökéletes egy teremtmény ...

 • 2010.05.14 11:10:57

  Azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem beszélhetünk "az iszlámról" meg "az arabokról" nagy általánosságban. Meg kéne érteni, hogy igenis léteznek variációk egy témára.

  Qatarban pl. megengedett a többnejűség természetesen, és ugyanaz a család-összetartó szerepe van a nőknek stb. DE általában mindenkinek egy felesége van. A nők ha akarnak dolgoznak. Angol tanár, pingpong egyesület elnök, festőművész, keramikus. Ha akar. A nőket inkább művészeti pályán taníttatják, a férfiak üzletelnek, mérnökök stb. Van akinek csak a szeme látszik ki és kesztyűt húz, van akinek az egész arca és kézfeje, semmi probléma ezzel. Természetes nekik, hogy nem mutatják a ruhájukat, és a testüket más férfinak, csak a férjüknek. Otthon nem slampos melegítőgatyában és hajcsavarókkal mászkálnak, hanem úgy kiöltöznek, mint mi az utcára. Nálunk ez pont fordítva van: a férjed nézhet téged a szépségmaszkban meg a rottyadt kertészgatyádban de ha elmész színházba kicsíped magad, hogy utánad forduljanak .... ez csak egy kis szelete az egésznek, de melyik tűnik logikusabbnak vagy jobbnak? Mondhatnék még ezer dolgot .... Igen, ez egy ország, igen rohadt gazdag stb. de vannak még példák rá, hogy lehet igazán normálisan is megélni az iszlámot. Nem kell csípőből elítélni egy egész vallást a szélsőséges barmok miatt, akik már megint egy másik kérdéskörhöz tartoznak ....

 • 2010.05.14 11:19:11mrt

  Nem, nincs rendben, én pl. az életben nem fogom megérteni miért megy valaki
  Szaud Arábiába dolgozni. A világ egyik legélhetetlenebb helye lehet, de persze ha szarrá keresi magát valaki akkor általában mindegy szokott lenni, ugye.

  Nekem pl. nem mindegy hogy milyen országban élek, nem tudom hogy mondhatod azt, hogy mindegy mennyire kemények a szabályok, vagy mennyire nem... Arra utaltam, hogy van ahol normális élet van ugyanilyen vallással, van ahol meg élhetetlen körülmények .

 • 2010.05.14 11:53:38sule64

  A lenyeg, hogy Magyarorszagon hogyan elnek a hithü magyar muszlimok. Azok akik lattak mind a ket oldalt jobban el tudjak dönteni, hogy mi a jo es mi a rossz. Lattal te mar egy magyar muszlim ferfit az utcan miközben pofon vagja a feleseget? Nem hiszem. Pedig megtehetne. Lattal mar magyar hithü muszlimot reszegen a parkban fetrengni? Lattal te mar egy magyar muszlim ferfit 4 feleseggel meg 7-8 gyerekkel?Ha megtenne az rossz fenyt vetne a hitere, amit nem akar, mert van lelkiismerete. A hitüket kesöbb megvaltoztato muszlimok sokkal több kutatast vegeznek az iszlammal kapcsolatban, mint azok a 'muszlim' orszagok ahol mar regota folyik a tanitasa. Sokkal jobban odafigyelnek a Koran es a Szunna tanitasaira. Pl. egyes muszlim orszagokban csak arra törekednek, hogy bemagoljanak nehany ajat a Koranbol es ennyi. De hol marad a lenyege, hol marad az alkalmazasa. Nem is neznek utanna hogy mit olvasnak. Ez helytelen. İgy indul el az a lancreakcio, ami a vallas elferditesehez vezet. A pusztan csak szajrol szajra atadott informaciok generaciorol generaciora ujabb teves elferditeseket tartalmaznak..

 • 2010.05.14 11:54:36sule64

  Ezzen mit ertessz?

 • 2010.05.14 12:14:19bodorodon

  Az egész polémia ott kezdődött, hogy van a cikknek egy provokatív címe: A Korán a nők egyenjogúságát hirdeti. A vita kapcsán ezt sokan, sok oldalról közelítették. Az autentikusággal valószínüleg problémák lehetnek, de miért ne beszélgethetnénk valamiről, amit ugyan jól nem ismerünk, de sok ismeretünk van róla.
  A mi kulturánkban az egyenjogúság nem az, - amit valaki a vita során kifejtett - hogy az iszlámban a családi munkamegosztásban a nőnek otthon van nagy szerepe, és a férfi meg keresi a pénzt, és ez egyenlőség lenne.
  Az iszlámban csak akkor lenne a nő egyenjogú, ha eldönthetné hogyan öltözködjön, ha tanulni akar, akkor azt tanulja, amit akar, ha dolgozni szeretne, akkor mindeféle munkához legyen joga stb, stb, stb. Hogy vannak anomáliák a nyugati civilizációkban is? Igen vannak. Az iszlám azonban végérvényesen és örökre bezárta a nőket a lakásba, a családba. Hogy vannak kivételek? Vannak, kevesen.
  Valaki - nem helyeslően - írt a jogi megközelítésről. Ez abszolút jogi kérdés is, mert az iszlám jog - néhány arab országban valamint Iránban - a jogszolgáltatás alapja. Az iszlám jog szerint, ha lehet hinni a könyveknek, másodrendűnek tekinti a nőket. Persze nem jogfosztottak, csak kevesebb joguk van.
  Az a nő aki úgy gondolja, hogy egy középkori családmodell teszi boldoggá, az éljen eszerint. Azonban, aki nem eszerint szeretne élni, az úgy élhessen - világi jogot követve - ahogy akar. Vajon megadott-e ez az iszlám országokban?
  Ha bármely vallás, és az eszerinti élés, nem szabad választás eredménye, akkor az vallási diktatúra. De amig egy köztársaságot lehet iszlám köztársaságnak hívni, addig remény sincs a nők egyenjogúsítására.

 • 2010.05.14 12:25:45amahmed

  Kedves mrt és sule64!

  Köszönöm,hogy átvettétek tőlem a stafétabotot!Már nem győztem a sok cáfolatot leírni.Azért talán valamelyest célravezető volt a törekvésem,mert a mai napra néhányan felhagytak a támadásokkal.Ti se adjátok fel!
  Isten jutalmazzon titeket sokszorosan!

 • 2010.05.14 13:21:11mrt

  Abból a szempontból nagyon is igazad van szerintem, hogy nem egyenjogú, mert nem ugyanazok a jogok illetik meg - de nem is ugyanazok a kötelességek terhelik. Viszont a férfiakra is vonatkozik rengeteg előírás amit be kell tartaniuk - tehát elvileg kiegyenlített a viszony. A hangsúly szerintem azon van, hogy a szerep más: társadalmi és családi szinten. Mint ahogy a nő természeténél fogva is más mint a férfi. Ezt nem értettem soha, hogy miért kéne ugyanolyannak lennie egy almának és egy körtének, ha egyszer nem ugyanazok? Míg a férfiak nem szülnek és a nők nem borotválkoznak én nem hiszem, hogy ugyanolyan szerepük lenne a világban és szerintem ez így van jól.

  Azzal viszont teljesen egyetértek, hogy a szabad vallásgyakorlás minden társadalom alapja kellene, hogy legyen és semmilyen erő ne kényszeríthesse ki azt, hogy valaki egy olyan hit szerint éljen amivel nem tud azonosulni. Ebben szerintem teljesen igazad van: ezt a tsaját meggyőződésen alapuló radíciónak kellene kialakítania (mint ahogy erre sok példa és ellenpélda is van).

 • 2010.05.14 13:45:54sule64

  En csak messzi tajakrol szeretnem elerni azt, hogy legalabb a magyar muszlimokat nem nezzek rossz szemmel. Nagyon sok helyen jartam es csak az latja az igazsagot, aki nem csak latja a dolgokat(mint az ide irok közül nehanyan), hanem meg is kerdöjelezi azok okat. Manapsag pusztan csak a mediabol informalodni nem eleg. Szerintem tovabbra se add fel a törekveseidet, Engem peldaul nem erdekel hogy ki hitetlen vagy hogy ki a hivö. Nem szabad ramenösnek sem lenni( ez most nem rad vonatkozik,felre ne ertsd)mert azt olykor rossz neven veszik. Akit Isten a helyes utra akar terelni azt ugy is lesz,akit meg nem hat nem. Nekem 8. En sajat magamert vagyok felelöseggel, masokert nem. Mindenkinek meg van a maga velemenye, amit tiszteletben kell tartani, de bizonyos hatarokig, ugy hogy az ne torkoljon agresszioba.

 • 2010.05.14 14:04:56mrt

  Toleráns vagy, csak nem bírod, ha valaki olyasmit mond, ami neked nem tetszik. Magyarországon mindenki így "toleráns".

 • 2010.05.14 14:05:35amahmed

  Bodorodon!

  Én 12 éve vagyok kapcsolatban muszlimokkal.Szerintem minden nációból ismertem ,ismerek asszonyokat,és sokukkal közeli ,bizalmasa kapcsolatban álltam és állok.hetente kétszer járok mecsetbe,és a férjem családjával ill. a környezetükben élő nőkel is ismerem.Egyet sem hallottam panaszkodni,hogy ő nem tanulhat,dolgozhat,amit szeretne.Sokan közülük pedagógusok,vannak ,akik tudományos munkát végeznek(úgy ismerkedtem meg velük,hogy idejöttek továbbképzésre).van,akit a szülei biztattak tanulásra,csak ő lusta volt leérettségizni.Sőt a nehéz helyzetben élő népek(pl. palesztinok) tudatában vannak annak,hogy jelenleg számukra a kiugrási lehetőség a tanulásban van.Sok arab idős asszony többet ért a politikából,és a történelemből,pláne az élet dolgaiból,mint egy átlagos magyar asszony(ez is saját tapasztalat!!!),mert este nem kábultan zuhan az ágyba az egész napos görizéstől(mint a nálunk élő sok vidéki asszony),hanem a család esténként összeül együtt nézik a híreket és megvitatják azokat.
  De,akik nem tanultak,azok között sem látok lelkileg megtört asszonyokat,csak azért mert ő nem tanulhat... Gondolod,hogy ennyi év tapasztalata után ilyen fals képet láthatok erről a dologról???Nem hiszem!
  persze a szegényebb vidékeken nem mindenkinek adatik meg a tanulás,de ugye ez így van a világ minden táján,mert a kormánynak nem az az elsődleges célja,hogy minden állampolgára diplomás legyen,hanem hogy az alapvető szükségletekben ne szenvedjenek hiányt(most nem taglalom a csak a saját érdekeit szem előtt tartó kormányokat-de ugye vallástól függetlenül,azok is megtalálhatóak a világ minden részén....).

 • 2010.05.14 14:29:51amahmed

  Sule64!

  Nagy bölcsességet és élettapasztalatot kaptál istentől.Nagyon tisztellek érte!Jó az ilyen embereket hallgatni.

 • 2010.05.14 16:15:41mrt

  úgy jön ide, hogy nem győztél meg arról, hogy a hitüket terjesztenék a robbantgatásokkal.

 • 2010.05.14 16:18:56mrt

  Szerintem is békén kellene egymást hagyni és tiszteletben tartani. A véleménnyilvánítás azt jelenti, hogy a másik sérelme és becsületének megsértése nélkül teszed azt. Onanntól kezdve, hogy gunyorosan, vagy provokatívan kritizálsz valamit megsérted és jöhet az óvódából jól ismert veszekedés, hogy ki kezdte .....

 • 2010.05.14 17:03:51UmmAbdillah

  Ebben a cikkben számos hiba, tárgyi tévedés van, arról nem is beszélve, hogy a képeket egyszerűen a flickr.com vették, és ezek a képek nem illenek ide.

 • 2010.05.14 17:26:05UmmAbdillah

  muszlima vagyok, magyar vagyok és itt lettem muszlima.

  azért lettem muszlima, mert elolvastam a Qur'aan fordítását.
  én hiszem, hogy amit Allah mond az igaz és helyes.

  be szeretnék linkelni néhány oldalt, mert páran el szeretnék olvasni, hogy a muszlim vallástudásók tényleg elítélik a támadásokat és egyéb cselekedeteket.

  szeretném ha elhinnétek, hogy a muszlim vallástudósok ezeket a cselekedeteket minden alkalommal már azonnal elítélik, de ez nem szokott bekerülni a hatórás hírekbe.

  a megbízható muszlim vallástudósok nem csupán ezeket a tetteket ítélik el, hanem minden olyasmit is, ami az előírásokkal szemben történik.

  a megbízható muszlim vallástudósok nagyon sokat foglalkoznak a muszlim közösség felvilágosításával és azzal, hogy a tévelygő egyéneket és csoportokat megcáfolják, ezzel is felhívva a muszlimok figyelét arra, hogy nem szabad erre vagy arra hallgatni, mert ő nem jó ember.

  sok előadás, konferencia, szemináium, könyv és cikk foglalkozik ezzel a témával.
  én is sajnálom, hogy ti nem-muszlimok erről nem hallotok, mert a média ezeket nem publikálja vagy elhallgatja.
  de a tény tény marad. ezeket a cselekedeteket igenis meg szokták cáfolni.

  belinkelek pár oldalt, ami pont azzal foglalkozik, hogy nem szabad egyénileg termékeket bojkottálni, hogy nem szabad felvonulásokra menni, ne tüntessenek emberek.


  http://www.islamagainstextremism.com/index.cfm

  http://www.answering-extremism.com/ae/articles.aspx


  http://salafipublications.com/sps/sp.cfm?secID=NDV&loadpage=displaysection.cfm

  http://salafipublications.com/sps/sp.cfm?secID=GRV&loadpage=displaysection.cfm


  http://troid.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=142&Itemid=338

  http://troid.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=133&Itemid=344

  http://troid.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=333

  http://sunnahpublishing.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=31

  http://sunnahpublishing.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=31

  http://sunnahpublishing.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31

  http://sunnahpublishing.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=31

 • 2010.05.14 17:33:00UmmAbdillah

  itt bővebb információt is kaptok arról, hogy mi a khawaarij szekta, kik a shiák, nem szabad bántani a nem muszlimokat, nem szabad egyénileg bojkottálni, nem szabad tüntetni, felvonulni.

  több tucatnyi pdf és egyéb fájl található ezeken az oldalakon, amit belinkeltem, és számos audiót is meg lehet hallgatni.

  Ancsével szívesen elbeszélgetnék, ha még errejár és olvassa a topikot.
  viszont jobban örülnék, ha a beszélgetés e-mailben történne és nem itt.
  erre az e-mailcímre várom Ancse és/vagy más lány levelét, de csak lányokét.

  ummAbdillah@y7mail.com

 • 2010.05.14 18:25:34sule64

  Meg valami Aisa(ra)-val kapcsolatban. KACCA azt irta, hogy 9 evesen ment ferjhez, pedig ez nem igy van. A Profeta 9 eves koraban kezdte el tanitani öt, hogy kesöbb tudasat a nöknek tovabb tudja adni. Mikor elerte a 16. eletevet felesegül vette. Meg mielött irnal valamit nezz utanna. Ez is csak azt bizonyitja, hogy utannajaras nelkül irtad ezt.

 • 2010.05.14 18:28:48sule64

  Köszi a linkeket. Nagyon hasznos informaciokat tartalmaznak. De nem hiszem, hogy azok akik ocsarolni probaljak az iszlamot veszik a faradsagot hogy elolvassak ezeket :-/ Pedig nekik kellene igazan elolvasni...

 • 2010.05.14 19:01:05sule64

  Amikor letepik a fejedröl a fejkendöt, mert be szeretnel lepni az egyetem területere, vagy meg szeretned latogatni a ferjedet a katonasagnal az nagyon emberi viselkedes ugye? İgy akarnak teged egyenlöve tenni. Hat ez nagy baromsag. Ez törtenik sok orszagban csak azert mert a nyugati kulturat probaljak belesulykolni az emberek fejebe. Ez az egyenlöseg? Most mond meg van valakinek joga arra hogy ezt tegye? Nem hiszem.
  Nem csak az iszlam orszagokban probaljak elnyomni a nöket. Nezd mar meg hogy hany nö van az egyes orszagok parlamentjeben. Vagy hogy hany pucer ferfit latsz a plakatokon. Vagy hogy a nöi test kihasznalasaval hony termek probalja eladni a termekeit... A nyugati kulturak csak a nöket hasznaljak ki. Egyes orszagokban a nök fizetese kevesebb a ferfiaketol.
  A '''közepkori''' csaladmodellnek meg sok elönye van hiszen ha a nö otthon marad több ideje van a gyermekeire. A közöttük levö kapcsolat sokkal erösebb lesz. A megnezed a muszlim orszagokban a fiatalok sokkal tisztelettudobban viselkednek az idösebbekkel. De ez csak melleksen mondtam.
  Nem is beszelve Europa elöregedö tarsadalmairol....

 • 2010.05.14 19:10:08sule64

  Szerintem minel több szabadsagot adsz meg az embereknek annal jobban es annal helyesebben lehet gyakorolni a vallasodat. Minel jobban eröltetsz valamit annal jobban elferdülnek a vallasok.(pl Luther Marton idöszaka). Magyarorszagon azert nem lehet rosszat mondani a magyar muszlimokra, mert probalnak teljesen a vallasuk szerint elni. İran-ban, ahol egyes szabalyokkal probaljak elszakitani az embereket a vallasuktol lathato, hogy egyre több embernek mar köze sincs a vallasahoz pedig meg mindig muszlimkent öltözködik stb. Az iszlam nem engedi meg az elnyomast...

 • 2010.05.14 20:06:19kacce

  Először is nevem Kacce, másodszor pedig azt írtam, hogy 9 éves korában hálták el a házasságot és nem azt, hogy 9 éves korában vette feleségül. Egyébként 6 éves korában vette feleségül.

  Ócsárlóknak és támadóknak állítjátok be a az iszlámmal szemben kritikát megfogalmazókat, sőt még azokat is akiknek kétségeik vannak és ezt kérdések formájában megfogalmazzák egy olyan vallással szemben, amely nyílvánvalóan nagyon sok félreértelmezhető dolgot tartalmaz (sokan félre is értelmezik ugye). Úgy vélem a kérdések jogosak, a kritikát pedig el kell viselni.
  Ha az iszlám olyan tökéletes lenne, akkor senkinek nem lenne kérdése vele kapcsolatban. Na mindegy, ebbe ne menjünk bele, pedig tudnék nagyon sokat kérdezni.

  Habár megvádoltál azzal, hogy nem vettem a fáradtságo, hogy utánajárnak valaminek, azért most leírom, hogy bizony utánajártam. Nagyon sokat olvastam a témában és bizony a források 90%-a szerint 6 évesen vette feleségül Aishát és 9 éves korában el is hálták a házasságot. Született ugyan egy romantikus regény Sherry Jones tollából, amiben 14 éves korában hálják el a házasságot, de hát az egy regény. Én imádom pl Annemarie Selinko könyvét Desiree-ről, Napoleon első szerelméről, nagyon romantikus. Persze a valóság kicsit másképp festett, tudom, mivel utánaolvastam.

  Te mindenesetre arra sem vetted a fáradtságot, hogy legalább a hozzászóláson pontosan visszaidézd. Támadást láttál benne, mivel azt akartál látni.

 • 2010.05.14 21:42:07Martian

  Hmmm... ez olyan, mint a régi anekdota, hogy a párizsi egyetemisták titkos kommunista szervezkedésben vesznek részt, a moszvai egyetemisták meg titkos demokrata szervezkedést hoznak létre. :))

 • 2010.05.14 21:55:50kacce

  Ez a kulcsszó. Szabadság.
  Hol adják meg a legnagyobb szabadságot a világon az embereknek? A nyugati civilizációkban, a főleg keresztény gyökerű kultúrákban. Szerintem.
  Ott megválaszthatják az emberek, hogy katolikusok, reformátusok, muszlimok, buddhisták, mormonok, szcientológusok vagy éppen ateisták lesznek...vagy csak emberek, akik betartják a normákat és igyekeznek helyesen élni, vallások nélkül...

  Kérdések: Megtehetik-e ezt ilyen szabadon bármelyik muszlim országban? Hogyhogy pont a muszlim országokban nem lehet szabadon megélni az iszlámot? Hogyhogy pont a bűnös nyugaton lehet? Nem paradox ez?

 • 2010.05.15 06:03:29sule64

  Ezert nem szabad az iszlamot hibaztatni, hiszen ti is elismeritek azt, hogy minel több szabadsaga van az embernek annal tökeletesebben tudja az iszlamot elni az ember.
  Az a baj, hogy ti probaljatok az iszlamot összevonni az emberekkel, pedig külön kell venni öket. Az iszlam tanitasai tökeletesek. Az megint mas, hogy ezt az ember nem tudja helyesen gyakorolni, mert ö nem tökeletes. Valojaban az iszlam HELYES gyakorlasaval lesz tökeletesebb es tökeletesebb a muszlim. Könnyü az iszlamot elitelni csak azert, mert vannak akik rosszul elik azt. Ahhoz, hogy valaki elterjen a vallasatol, annak több okai is van.
  Amugy meg miert nincs szo Malajziarol,ahol az iszlam a hivatalos vallas, de amugy az orszag egy sok-nemzetisegü, sok-kulturaju,sok-vallasu es megis az emberek bekeben meg vannak egymas mellett. Csak nem azert mert ott nincs olajhaboru?

 • 2010.05.15 06:12:45sule64

  Attol meg hogy jarsz gyülekezetbe es probalsz a vallasod szerint elni meg nem kellene szervezkedesrol beszelni. A keresztenyek attol meg hogy templomba jarnak meg nem szervezkednek csak a vallas kötelezettsegeit hajtjak vegre.
  Vagy ha te megis ezt gondolod mar azzal hogy valaki ide leirja azt hogy ''en ateista vagyok, a vallas egy nagy szar'' mar azzal is szervezkedesbe kezd, mert probalja az igazat hirdetni :-))

 • 2010.05.15 06:31:06sule64

  En csak azt nem birom hogy a vallast okoljak es nem pedig az EMBERİ LENYT.

 • 2010.05.15 06:42:16sule64

  Pl.Ha teremtes annyira tökeletes folyamat miert van az hogy meg most sem tudjak 100%-ban eldönteni a reszleteit? :-))
  En nem ocsarollak teged. En nem mondok rad csunya szavakat csak azert mert nincs igazad.(mint egyesek ezt tettek fentebb)
  Az allitasaid nem igazak. Kerem azt az oldalt, ahol te utannaneztel ennek.
  Nem lattam tamadast benne csak helytelen informaciot, amit ki kell javitani

  A neved pedig kisbetüvel van irva ezert irtam en is igy kedves Kacce ;)

 • 2010.05.15 08:20:21sule64

  Meg egyszer bocsi ha megbantottalak azzal ha nem ismertem fel a neved es nem irtam azt a megfelelö formaban. Kacce igy jo?Az a te hibad hogykisbetüvel regisztraltad a neved:)

 • 2010.05.15 09:36:55IQLight

  'A'-t írtál a végére és nem 'e'-t, sztem ez volt a gond... :P

 • 2010.05.15 10:45:35kacce

  Azt írtad KACCA és nem azt, hogy KaccE. Lényegtelen amúgy, ilyeneken nem szoktam lovagolni, csak példaként hoztam fel, hogy még arra sem veszed a fáradsgot, hogy rendesen visszaidézd amit írtam, vagy a nevem egyáltalán. Mint ahogy még mostsem sikerül :)

 • 2010.05.15 11:57:31kacce

  No, elszállt a hozzászólásom a linkkel. Nem értem miért csinálja ezt az oldal. Nincs erőm újra előkeresni a sok oldalt, ahol azt állítják (arab forrásokkra hivatkozva), hogy 6 éves volt Aisha mikor összeházasodtak és 9 mikor elhálták a házasságot, de rengeteg ilyen oldal van az interneten.
  Ugyanakkor természetesen találtam ellenvéleményeket is, ezek meglehetősen ellentmondanak egymásnak: egyik azt állítja 14 éves volt, a másik azt, hogy 15, aztán van amelyik 16 évesről beszél, sőt olyat is találtam ahol 19-20 éves Aisharól írnak a házasság elhálását illetően.

  Nyílvánvalóan ez egy vitás kérdés, és érdekes, hogy a gyerekházasság tényet tagadók között nincs egységes vélemény.

  Ugyanakkor egyes muszlim országokban a mai napig adnak-vesznek gyereklányokat. Kislányokat házasítanak össze vénemberekkel.
  Mégha Aisha volt is 14-15 éves a házasság elhálásának időpontjában, számomra akkor is aggályos ez a dolog erkölcsileg, hiszen Mohamed már 50 éven felül volt azidőtájt.

  Szívesen elolvasnék egy hiteles forrást a témában, ha van ilyen. Az interneten ugye sok fals dolog is kering.

 • 2010.05.15 12:05:49kacce

  Malajziában épp pár hónapja gyújtottak fel több keresztény templomot és keresztény iskolát iszlamisták.

 • 2010.05.15 14:01:55IQLight

  Iszlám hívők nem gyújtogatnak. Ilyen alapon a kereszténységet is elítélhetnéd minden olyan esetben, amikor egy megkeresztelt ember bűnt követ el. Semmi köze a kettőnek egymáshoz.

  Emellett nem ártana a történet folytatását is elolvasnod:
  http://barikad.hu/node/44581

 • 2010.05.15 15:28:09Martian

  Minden társadalomban - beleértve a miénket is - lehet olyan értékrendet, szokásjogot találni, ami ellen egy bizonyos nézőpontból erkölcsi kifogást lehetne állítani.

 • 2010.05.15 15:40:02kacce

  Már megint elszállt a hozzászólásom... Nem értem mi van ezzel az oldallal.

  Röviden (mielőtt újra elszáll :)): Ezen a gyújtogatók iszlám hívőknek tartják magukat. MIért értik ilyen súlyosan félre a vallásukat?

  A kereszténység nevében elkövetett gazságokat is elítélem. Viszont egy megkeresztelt ember még nem feltétlenül keresztény, ha a megkeresztelés csak úgy megtörtént vele, de ő egyáltalán nem hisz. Ha egy ilyen meber elkövet valamit, az szimplán gonosz és nincs benne vallási töltet.

  Ezek a gyújtogató iszlamisták talán nem is gyújtogatnának, ha nem lennének annyira fanatikusan vallásosak és nem hinnék el, hogy Allah nevében jót tesznek a templomok felgyújtásával. De ők elhiszik, ez a gond.

  Olvastam a cikket, már korábban is be volt ide linkelve. Kíváncsi lennék, hogy közlemény kiadásán kívül milyen konkrét lépéseket tettek a helyzet megoldására, a fanatikusok megfékezésére vagy észhez térítésére.
  Ettől a probléma még fennáll és nincs megoldva.

 • 2010.05.15 18:21:35IQLight

  Miért kell egy Újpest-Fradi meccs után összetörni a metrót, felborítani autókat, kukákat felgyújtani? Van ennek bármiféle köze is a sporthoz/labdarúgáshoz? Semmi. Néhány (2-3) ember fellázít többszázat.

  Itt is erről van szó, csak a fanatikus iszlám esetében nem szimplán a balhé kedvéért történik a lázítás, hanem komoly erők mozognak a háttérben.

 • 2010.05.15 20:16:26kacce

  Bizonyos nézőpontból...Ez vicces. Mégiscsak egy gyerekkel való szexuális kapcsolat létesítéséről van szó. Miféle nézőpont szerint helyes az ilyesmi? • 2010.05.15 20:17:55kacce

  Milyen eről mozognak a háttérben? Érdekel a téma.

 • 2010.05.15 23:33:23k.graham

  Függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye az egyes vallásokról, illetve melyiket követi, vagy nem követi, azt hiszem (és azt látom), hogy a vallásos élet (legyen az muszlim, keresztény vagy bármi más) nagyon sok pozitív változást hoz az ember életébe. Akik itt nemtetszésüket fejezték ki, azoknak azt tudom mondani: nem kell az iszlámtól annyira félni, mert az egyén számára (és így a környezetéébe is) személyes tapasztalatom szerint csak jót tud hozni ez a vallás is, csakúgy, mint a többi (elcsépelt szavak, de igaz: a szokások ismétlődése révén megnyugvást, kiegyensúlyozottságot, a hit révén reményt és a többi ember szeretetére való törekvést). Amitől félni kell, az nem a vallás, hanem szerintem is a politikai, gazdasági érdekekből fakadó gyűlöletkeltés mindkét „oldalon”.

  A nők egyenlőtlenségével kapcsolatban bizonyos iszlám kultúrákban pedig, úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni, mennyivel tradicionálisabb ez a kultúra ill. ezek a társadalmak, és úgy kell véleményt mondani (nem kiragadva ezt az egy dolgot, még akkor sem, ha ez az, amiben legjobban különbözünk a muszlimoktól). Biztos, hogy a férfiakat és a gyerekeket is jobban kötik a hagyományok, nem csak a nőket. Jó vagy nem jó (szerintem annyira nem), de a hagyományos kultúrákban a nők szerepe máshogy néz ki, mint a mi már majdnem feminista kultúránkban, van, amiben rosszabb, van, amiben jobb, mint nekünk (pl. igaz, amit fent írt valaki, hogy a gyereknevelésre, művelődésre több időt szánnak, kevesebb felelősség terheli őket a család fenntartásában, stb.,).

  Sőt, szerintem egy modern kultúrában élő betért muszlim nőt semmilyen hátrány nem ér a nem muszlimokhoz képest (leszámítva azt, hogy az emberek megbámulják a kendőjét az utcán). De javítson ki, aki nem így tudja!

  (Elég hosszú volt végigolvasni az összes kommentet, úgyhogy bocs ha valakinek ismétlem a véleményét. Nagyjából ennyit érzek belőle magaménak, és ezt látom hozzám közel álló vallásos embereken.)

 • 2010.05.16 08:56:23IQLight

  Amíg van indok harcolni, addig burjánzik a fegyverkereskedelem.
  Amíg állandóak a zavargások egy országban, addig a nyugat nem teszi be a lábát és kontroll nélkül marad a politika. Ettől a gazdagok gazdagodnak, miközben a szegények tovább szegényednek.
  Ha megnézed Afganisztánt, a legnagyobb bevételük az ópiumból és a heroinból van. Kell valami, ami távol tartja azokat, akik megszüntetnék a kábítószer kereskedelmet. Itt jön képbe a "vallási háború", aminek köze sincs a valláshoz.

 • 2010.05.16 10:03:45amahmed

  Kacce!
  Válaszoltam a tegnapira a másik cikknél.

 • 2010.05.16 19:51:40sule64

  A kultura az, ami magaba foglalja a vallast. Csak a vallasrol beszelni es vitatkozni szerintem helytelen, hiszen egy adott területen elö emberre nem csak a vallasA, hanem sok mas is hatassal van es ezek meg kihatassal vannak a vallasra.

 • 2010.05.16 19:54:20sule64

  meg egyszer bocs.nem szandekosan tettem:-)

 • 2010.05.16 19:58:27sule64

  Ha nem tudsz utalast talalni erre az azt jelenti, hogy nem elegge jol neztel utanna a dolgoknak. En megannyi külföldi(nemcsak arab hanem angol es török vallasi könyvekböl talalok utalast) nem internetröl szedem a cuccokat amik olykor hamis allitasokat tartalmazhatnak.

 • 2010.05.17 00:18:41kacce


  All the relevant sources (Bukhari, Ibn Hisham, Tabari, Ibn al-Athir, Ibn Sa'd, Ibn Hanbal, etc.) maintain that Aisha was bethroted to Mohammed when she was 6, and the marraige was consummated 3 years later.
  'Mahommad - The Word of Allah' written by Anne-Marie Delcambre. (Anne-Marie Delcambre has a doctorate in 'Islamology', and taught Islamic Civilisation at the Saint Joseph University of Beyrouth in Lebanon). On page 69, it says that he was married to her when she was 9 years old.
  Dates commonly accepted by scholars: Birth Muhammad(570), birth Aisha(614 or 615). Bethrothal(620 or 621), Consummation of marriage(623 or 624). In particular the "consummation" of marriage is said to have taken place after the hidjra in Shawwal 1 or 2. Between 621 and 623 Asiha is said to have contracted a disease whereby she temporarily lost her hair. (Ref 1)
  She could not have been more than 10 years when she went to live in Muhammad's house. The fact that she took her toys with her to her new home indicates that she was psychologically and socially still a child. And the fact that she was allowed to play with DOLLS indicates that she had NOT reached puberty by this time. ("The playing with the dolls and similar images was(is) forbidden, but it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty."Fateh-al-Bari page 143, Vol.13). Besides, there is also Aisha's own statement which implies that she had NOT reached puberty when she moved into Muhammad's house[Sahih Bukhari 7.163]. I am sure she would have been able to recount accurately as to when and where she got her first menses. Most girls do remember such events rather accurately. (Refs 2)
  What is "sick" is that Muhammad had started to dream of a union with Aisha already when she was 4-5 years old: "You were shown to me twice (in my dream) before I married you...(and) I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen." He was to use a similar tactic when he wanted to marry his step son's wife. A tactic which Aisha later came to understand as fraud, as in: "Aisha said: O Allah's Apostle! I do not see, but, that your Lord hurries in pleasing you." (Refs 2)
  Muhammad wasted no time in realizing what he had been dreaming. Already when Aisha was 6 "The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry." Here it does not seem that Abu Bakr consented to the marriage wholeheartedly.
  REFERENCES (1) Les femmes du Prophete Prof.Magali Morsi, Professor of History, University of Muhammed V, Rabat, Morocco.
  (2) Shahih Bukhari: [1.229] [1.230] [1.231] [1.232] [1.233] [1.258] [1.263] [1.267] [1.270] [1.294] [1.296] [1.298] [1.299] [3.148] [3.149] [3.150] [3.853] [4.736] [5.235] [5.236] [5.731] [7.14] [7.15] [7.57] [7.48] [7.57] [7.64] [7.65] [7.86] [7.88] [7.90] [7.144] [7.163] [8.151] [9.139] [9.140]

 • 2010.05.17 00:21:43kacce

  Ez a szöveg is könyvekre hivatkozik. A könyvek is állíthatnak mást, nem csak internetes infók.

  Attól meg nem tudom melyik a helyes. Lehet, hogy az amit te állítasz, de lehet hogy az amit én. MOndjuk 1400 évvel ezelőtti dolgokról nem lehet 100%ig kijelenteni semmit. Se pro, se kontra.

  Egyedüli tény az, hogy némely közel-keleti országban a mai napig házasítanak gyereklányokat középkorú vagy öreg férfiakkal.

Blogok, amiket olvasunk

FOODY A világ 10 leggazdasabb séfje

A világ leghíresebb séfjei sokkal többek, mint szakácsok, ôk már márkák. Na de ki vezeti azt a listát, ahol Nigella csak az utolsó helyet tudta megcsípni?

ZEM 8 tanács kezdő futóknak, hogy ne hagyd abba a harmadik héten

Bárki elkezdheti, majdnem bárhol végezhető, és egy jó cipőn kívül semmi sem kell hozzá. Adunk néhány tippet, hogyan találhatod meg benne az örömödet, azaz hogyan nem fogod abbahagyni a futást pár hét után.

GADGETSHOP Így válassz okoskarkötőt

Az értékesítési adatok alapján az okoskarkötők az idei év slágercikkei lehetnek. Én is az okoskarkötők szerelmese vagyok, így elárulok néhány titkot, hogy tudj választani a több száz elérhető fajtából.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta